Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sırça Koşk

$595 $795

We have run out of stock for this item.


1947 y?l?nda yay?mlanan Sabahattin Ali’nin birkaç k?sa öyküsünden ve “büyüklere masallar” ?eklinde tabir edilebilecek masallar?ndan olu?an S?rça Kö?k, dönemin devlet yönetimine ve düzenine ele?tirel bir bak?? sunmaktad?r. Kitap, bir dönem yasakl? kitaplar aras?nda bulunmu?tur.

S?rça Kö?k, Onca Tap?nç editörlü?ünde Yap? Kredi Yay?nlar? etiketiyle okuyucuyla bulu?maktad?r. Kitab?n kapak tasar?m? Nahide Dikel’e aittir.Author: Sabahattin Ali
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750806629
Dimensions: 0