Sineklerin Tanr?s?

Sineklerin Tanr?s?

Author: William Golding
$10.95
"Sineklerin Tanr?s?", günümüzde bir atom sava?? s?ras?nda, ?ss?z bir adaya dü?en bir avuç okul çocu?unun, geldikleri dünyan?n bütün uygar törelerinden uzakla?arak, insan yarad?l???n?n temelindeki korkunç bir gerçe?i ortaya koymalar?n? dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'?n Mercan Adas? gibi e?siz bir mercan adas?n?n cenneti and?ran ortam?nda ba?layan bu roman, ça?da? toplumlardaki çöküntünün, insan yarad?l???ndaki köklerini gözönüne sermek amac?yla Mercan Adas?'ndaki duygusal iyimserlikten apayr? bir yönde geli?ir. Uygar insan?n yüre?inde gizlenen karanl??? de?erken "Sineklerin Tanr?s?"; daha çok Conrad'?n k?sa roman? "Karanl???n Yüre?i"ni and?r?r. Golding'in roman?ndaki çocuklar da ba?lang?çta t?pk? Kurtz gibi, uygar toplumun bask?lar?ndan uzak bir örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide hayvanla??r, korkunç bir ki?ili?e bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanr?s?'n?n Mercan Adas? ile öbür ?ss?z ada serüvenlerinden ayr?ld??? en önemli nokta, ?ss?z ada ya?am?n?n çetin güçlüklerini ya da mutlulu?unu anlatmaktan daha çok, bir insanl?k durumunu, ki?iler aras?ndaki çat??ma arac?l???yla ortaya koymaya çal??mas?d?r.
Title Sineklerin Tanr?s?
Author William Golding
Publisher ?? Bankas? Kültür Yay?nlar?
SKU BSR-0247
ISBN 9789754582901
"Sineklerin Tanr?s?", günümüzde bir atom sava?? s?ras?nda, ?ss?z bir adaya dü?en bir avuç okul çocu?unun, geldikleri dünyan?n bütün uygar törelerinden uzakla?arak, insan yarad?l???n?n temelindeki korkunç bir gerçe?i ortaya koymalar?n? dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'?n Mercan Adas? gibi e?siz bir mercan adas?n?n cenneti and?ran ortam?nda ba?layan bu roman, ça?da? toplumlardaki çöküntünün, insan yarad?l???ndaki köklerini gözönüne sermek amac?yla Mercan Adas?'ndaki duygusal iyimserlikten apayr? bir yönde geli?ir. Uygar insan?n yüre?inde gizlenen karanl??? de?erken "Sineklerin Tanr?s?"; daha çok Conrad'?n k?sa roman? "Karanl???n Yüre?i"ni and?r?r. Golding'in roman?ndaki çocuklar da ba?lang?çta t?pk? Kurtz gibi, uygar toplumun bask?lar?ndan uzak bir örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide hayvanla??r, korkunç bir ki?ili?e bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanr?s?'n?n Mercan Adas? ile öbür ?ss?z ada serüvenlerinden ayr?ld??? en önemli nokta, ?ss?z ada ya?am?n?n çetin güçlüklerini ya da mutlulu?unu anlatmaktan daha çok, bir insanl?k durumunu, ki?iler aras?ndaki çat??ma arac?l???yla ortaya koymaya çal??mas?d?r.

Deal of the Day