Siir Konaklari

Save

Sutun

$ 9.95 
SKU: STN-039
ISBN: 9789759089436
Turan KARATAS / SUTUN

Share:

Bu eserde turan Karata?, okuru, ?iiri anlamak, sevmek ve 's?n?fland?rmamak' i??in ??aba sarf etmeye ??a??r?yor. ?iiri ve ?airi bir kal?ba koyman?n m?¬mk?¬n olmad???n?, bu t?¬r ??abalar?n ?iirimizi k?s?rla?t?rd???n?, ?airi g?¬d?¬kle?tirdi?ini dile getiriyor. Eserde son d??nem ?iirimizin yak?n plan bir foto?raf? ??ekilmeye ??al???l?yor.

Hece, T?¬rk Edebiyat? ve Dergah gibi dergilerde yay?mlanm?? olan ve yedi y?l i??inde yaz?lm?? olan bu yaz?lar?n ortak yan?, ?iir ve ?air merkezli inceleme, ele?tiri ve deneme olmalar?d?r.

Our brands