Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sendeki Ben

$1295

We have run out of stock for this item.


Ailesinin tüm engellerine, kar?? ç?k??lar?na, bask?lar?na, ya?anan tüm olumsuzluklara ve zorluklara ra?men mücadele etmekten asla y?lmayan bir k?z?n öyküsü anlat?l?yor bu kitapta. Hayatta ya?ad???m?z her ?eyin mutlaka bir sebebi oldu?unu ö?retiyor bize bu k?z?n hikyesi. Ya?an?lan en zor anlar?n gün gelip en umutsuz oldu?umuz zamanlarda ç?k?? noktam?z olabilece?ini gösteriyor. Yazar, kendi ya?am öyküsünü aktar?rken korktu?umuz ?eyleri gözümüzde büyütmek yerine onlar?n üstüne gidip sorunlar? çözmeye çal??mam?z gerekti?ini vurguluyor. Mucizelerin asl?nda gerçek oldu?una, en dibe vurdu?unda bile hayata umut dolu bakmas?n? sa?layan evrensel güce, belki de kendimizin yaratt??? o enerjiye, bizim de inanmam?z? istiyor. (Tan?t?m Bülteninden)

Author: Leyla Bilginel
Publisher: Olimpos

ISBN 9786052063002
Dimensions: 0