Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Senaryo Yaklasimli ve Etkinlik Temelli Siyer Ogretimi

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Siyer ö?retiminde ortaya ç?kan problemlerden biri de uygulanmakta olan kro­nolojik ve tematik yakla??md?r. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Hz. Muhammed ö?renme alan?nda ve bu y?l uygulanan Seçmeli Hz. Muhammed’in Hayat? dersinde yer alan baz? üniteler kronolojik anlat?ma yer vermekte ve Hz. Peygamberin hayat?n? tarihi bir olgu olarak aktarmaktad?rlar. Hâlbuki bu durum Hz. Peygamberi tarihi bir ?ahsiyete indirgeyen, onun örnek al?nmas?n? engelleyen bir yakla??md?r. Bu olumsuzlu?u gidermek için kullan?lan tematik yakla??mda ise Hz. Peygamberin çe?itli özelliklerine dair (cesareti, adaleti, merhameti vb.) birkaç örnek verilmektedir. Tematik yakla??m ise bu ?ekliyle olaylar? ba?lam?ndan kopar­makta, dramatik etkiyi azaltmakta ve f?tri bir yakla??mdan uzakla?maktad?r.
Bu sorunlar? göz önünde bulundurarak olu?turmaya çal??t???m?z “senaryo yakla??ml? ve etkinlik temelli siyer ö?retimi” senaryo ilkelerini temele almakta ve kronolojik yakla??mla tematik yakla??m? birle?tirmeyi öngörmektedir. Siyer ö?retiminin senaryo ilkeleri çerçevesinde ele al?nmas? dersin s?k?c? bir hal alma­s?n? engelleyecektir. Çünkü özellikle dünya çap?nda ün salm?? olan “Lost”, “Prison Break”, “Monk” gibi diziler 6 sezon izleyiciyi heyecanla ekran ba??nda tutabilmi? dizilerdir. 6 y?l boyunca insanlara b?kt?rmadan bir hikâye anlatmalar?ndaki ba?ar? da senaryo ilkelerine ba?l?l?klar?ndan kaynaklanmaktad?r. Hz. Peygamberin hayat? da bu ilkeler çerçevesinde 4 y?ll?k bir sürece yay?ld??? takdirde tekrara dü?meden ve ö?rencileri s?kmadan anlat?labilecektir.Author: Bilal Yorulmaz
Publisher: Erkam Yayinlari

ISBN 9789944835749
Dimensions: 0