Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sarayda ?ktidar Mücadelesi (Saray Mücevher ?ktidar)

$099

We have run out of stock for this item.


Sultan V. Murad ve annesi nas?l bir borç girdab?ndayd??
Sultan V. Murad’?n borçland??? özel bankeri kimdi?
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirili?i s?ras?nda haremi nelere maruz kalm??t??
Sultan Abdülaziz hanedan?n?n mücevherlerine ne ?ekilde ve kimler taraf?ndan el konuldu?
Osmanl? Saray?’nda iki Valide Sultan’
in ikidar ve mücevher mücadelesi nas?l cereyan etti?
Sultan V. Murad’?n borçlar?na kar??l?k Abdülaziz Hanedan? mücevherleri
hangi Bankere rehin verildi?
Rehin edilen mücevherlerin çe?itleri ve k?ymetleri ne idi?
Mücevherler banker taraf?ndan niçin Paris’e götürüldü?
II. Abdülhamid, V. Murad'la alakal? cevaplamalar? için devlet meclisine hangi üç soruyu yöneltti?
Padi?ah?n V. Murad’a özel olarak gönderdi?i mektubun içeri?i neydi?
Sultan Abdülhamid neden mücevherlerin pe?ine dü?tü?
Bir Osmanl? Padi?ah? ile bir Galata Bankeri’nin uzun süren mücevher pazarl??? nas?l gerçekle?ti?
II. Abdülhamid’in mücevherlere kar?? rehine verdi?i padi?ah mülkleri hangileriydi?
II. Abdülhamid’in binbir zorlukla ?stanbul’a getirtti?i mücevherlerin sonu ne oldu?

Sultan Abdülaziz, V. Murad ve Sultan Abdülhamid üçgeninde, yukar?daki sorular SARAY MüCEHER iKTiDAR’da cevap buluyor.

Mücevherler dünya kuruldu?undan bu yana insano?lu için ihti?am ve gücün sembolüdür. Kitapta ele al?nan dönemde ise mücevherler iktidar mücadelesinin kahramanlar?ndan biridir. Zira X?X. yüzy?l?n ikinci yar?s?ndan sonra iktidar? ele geçirmek veya elde tutmak için paradan ba?ka hiçbir ?eyin ise yaramayaca??n? kabul etmek gerekir. Birikmi? iç ve d?? borçlar?n oldu?u ve paran?n bulunmad??? bir ortamda dönemin tahvilleri ve hisse senetlerinden çok daha k?ymetli olan mücevherlerin gücüyse tart???lamaz.

Bu çal??ma, çok k?sa ve gizemli zaman diliminde tarih sahnesinde gizli kalm?? pek çok önemli detay? içermekte ve bugüne kadar bilinen baz? yanl??lar? da düzeltmektedir.

Bu kitapta Osmanl? ?mparatorlu?u Ar?ivleri’nde bugüne kadar sakl? kalan belgeler ?????nda Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle ba?layan, Sultan Murad’?n k?sa saltanat?yla devam eden ve Sultan II. Abdülhamid’in taht’a ç?k???n?n ilk y?llar?na kadar süregelip nihayetlenen, ?imdiye kadar ele al?nmam??, mücevher ve iktidar ekseninde bir saray trajedisi Doç. Dr. Arzu Terzi’nin ak?c? diliyle okurunun kar??s?na ç?k?yor.Author: Doc.Dr. Arzu Terzi
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051141237
Dimensions: 0