Sanat Eserlerine Vurulan Kur'an Mührü

Deal of the Day

Sanat Eserlerine Vurulan Kur'an Mührü

Author: Kaynak
$49.95

Dini-dünyevi hemen her tür yap?da rastlad???m?z ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; ?slâm akîdesi ta?a, mermere, ah?aba, deriye, çiniye, metale... kaz?nmaktad?r. Radyo-televizyon, internet vb. ileti?im araçlar?ndan yoksun bir devirde, okulundan k??las?na, camiinden çe?mesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çe?meler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, k?l?çlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayat?n içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nak?edilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'n?n kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe ya?amas? hedeflenmektedir.
Elinizdeki çal??ma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-? Kerîm'le irtibat? hakk?nda ciddi bir fikir vermektedir. Bu ara?t?rman?n insan?m?za ula?mas? ile birlikte, tarihî mekânlarda gördü?ümüz hatlar?n ortalama vatanda?a hiçbir mesaj?n?n bulunmad??? iddias? geçersiz hale gelecektir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Book Title Sanat Eserlerine Vurulan Kur'an Mührü
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Dini-dünyevi hemen her tür yap?da rastlad???m?z ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; ?slâm akîdesi ta?a, mermere, ah?aba, deriye, çiniye, metale... kaz?nmaktad?r. Radyo-televizyon, internet vb. ileti?im araçlar?ndan yoksun bir devirde, okulundan k??las?na, camiinden çe?mesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çe?meler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, k?l?çlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayat?n içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nak?edilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'n?n kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe ya?amas? hedeflenmektedir.
Elinizdeki çal??ma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-? Kerîm'le irtibat? hakk?nda ciddi bir fikir vermektedir. Bu ara?t?rman?n insan?m?za ula?mas? ile birlikte, tarihî mekânlarda gördü?ümüz hatlar?n ortalama vatanda?a hiçbir mesaj?n?n bulunmad??? iddias? geçersiz hale gelecektir.
(Tan?t?m Bülteninden)