Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sanat Eserine Vurulan Kuran Mührü

$1995 $7500

We have run out of stock for this item.


Dini-dünyevi hemen her tür yap?da rastlad???m?z ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; ?slâm akîdesi ta?a, mermere, ah?aba, deriye, çiniye, metale... kaz?nmaktad?r. Radyo-televizyon, internet vb. ileti?im araçlar?ndan yoksun bir devirde, okulundan k??las?na, camiinden çe?mesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çe?meler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, k?l?çlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayat?n içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nak?edilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'n?n kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe ya?amas? hedeflenmektedir.
Elinizdeki çal??ma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-? Kerîm'le irtibat? hakk?nda ciddi bir fikir vermektedir. Bu ara?t?rman?n insan?m?za ula?mas? ile birlikte, tarihî mekânlarda gördü?ümüz hatlar?n ortalama vatanda?a hiçbir mesaj?n?n bulunmad??? iddias? geçersiz hale gelecektir.
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Prof. Dr. Murat SULUN
Publisher: Kaynak Yayinlari

ISBN 9786054770526
Dimensions: 0