Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Saklı Hayatlar

$1195

We have run out of stock for this item.


Sakl? Hayatlar, ismen çok iyi bildi?imiz fakat geçmi?leri hakk?nda bilgi sahibi olmad???m?z ki?ilerin hayat hikayelerini anlat?yor. Bunu yaparken, benzeri çal??malardan önemli bir noktada ayr?l?yor; o bilindik isimlerin bilinmeyen köklerine yolculuk ederek aile ba?lar?n? da ortaya koyuyor.

Sakl? Hayatlar´da tasar?mc? Cemil ?pekçi´nin Sabatay Sevi´nin, Okan Bayülgen´in de ünlü tefsir alimi Elmal?l? M. Hamdi Yaz?r´?n torunlar? olduklar?n? göreceksiniz. Kamuoyunda ismi ´Hülya Av?ar´?n kocas?´ olarak yer alan ´e?kiya torunu´ kaya Çilingiro?lu´nun ne i? yapt???n? anlayacak, Mesut Y?lmaz´?n siyasette yolunu kimin açt???n? okuyacak, Malkoço?lu´nun yazar?n?n, ´sosyete güzeli´ lakapl? Yasemin Kozano?lu´nun dedesi oldu?unu ö?renecek, ünlü avukat Hüseyin Derin Yarsuvat´?n Tamplier (Tap?nak ?övalyesi) olmas?na tan?k olacak, emekli Büyükelçi Yal?m Eralp´in ilginç tarihi anekdotlar?na ?a??racaks?n?z...

Ayr?ca, edebiyat?n gayrime?ru çocu?u Attila ?lhan, atalar? korsan olan modac? Zeynep Tunusluo?lu, 68 Ku?a??´n?n, nam? di?er sopal?k çocuklar?n hocas? Mete Tunçay, do?u?tan sosyalist Rasih Nuri ?leri, dünyan?n en iyi otuzüç tasar?mc?s?ndan biri Zeynep Fad?ll?o?lu, a?iret mensubu Co?kun K?rca, Ku(ü)rt tarihçi Cemal Kutay, babas?n?n k?z? Ümit Meriç, köklerinin izini süren Nermin Bezmen, tepkisini göstermekten çekinmeyen Hayrettin Karaman, güzellik yar??mas?nda birincilik kazand???na pi?man olan Ne?e Erberk, edebiyat?n ba?ar?l?, babas?n?n asi çocu?u Enis Batur, Özal´a suikast düzenlemekle suçlanan ´sivil general´ lakapl? Sabri Yirmibe?o?lu, zaman?nda Sak?p Sabanc?´n?n destek verdi?i Y?lmaz Karakoyunlu, Türkiye´yi II. Dünya Sava??´na sokmay? hedefleyen Kahire Konferans?´n?n ya?ayan tek tan??? Turgut Menemencio?lu, 19. Yüzy?lda padi?aha kredi bile veren Nemlizade ailesinden Talat Halman, sülalesinde hemen herkesin asker olmas?na ra?men bugün askerlerle ba?? dertten kurtulamayan müzisyen ?anar Yurdatapan ve 50 y?l?n? dolduramadan tiyatrosunun perdelerini indiren Haldun Dormen´in hikayelerini de bulacaks?n?z...
(Arka Kapak)Author: cemal Kalyoncu
Publisher: Zaman Kitap

ISBN 9789758578139
Dimensions: 0