Sabir ve Vefa Timsali Hz. Zeyneb

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-408
ISBN: 9786051511207
Nurdan Damla / Hayat

Share:

Bir tarafta Allah'?n Son Elçisi’nin "K?zlar?m?n en hay?rl?s?d?r." diye vasfetti?i can paresi Hz. Zeyneb... Di?er tarafta nezaketi, anlay???, cömertli?i ve ?efkatiyle Hz. Hatice'nin gönlüne taht kuran ?air gönüllü ye?eni Ebu'l As... Bu iki mümtaz ?ahsiyetin muhabbetinden ne?et eden ba??n gurur, iman, vahiy, ayr?l?k, hasret ile s?nanmas?... Vahyin "Onlar? kâfirlere geri göndermeyin!" (Mümtehine Suresi: 10) emriyle ay?rd??? bu muhabbetin, yine vahyin ?????nda tekrar bir araya gelmesinin zorlu ve çileli hikâyesi... Mekke'nin muannid gururunun verdi?i ayr?l?k kör dü?ümlerinin, ilahi sevgisinin feyziyle çözülmesi ve hasretin bitmesi... Hz. Zeyneb'in ve Ebu'l As'?n hayatlar?n?n ve muhabbetlerinin ayr?nt?lar?nda, bugünün insanlar?n?n da alaca?? çok mesajlar var. Kendisi de ?air tabiatl?, kaleminden nur damlayan sevgili karde?im Nurdan Damla'n?n bütün bunlar? destans? ve ?iirsel bir lisan ile kaleme ald??? bu eser, gerçekleri romans? bir lezzette aktarm??.Okuyan herkes, bu eserin sat?rlar? aras?nda dola??rken kendi yüre?ine de dokunan bir t?ls?m, bir haz, bir hat?ra yakalayacakt?r.

Our brands