Sosyolojik Sava?

Sosyolojik Sava?

Author: Yusuf Caglayan
$11.95

Türkiye ve ?slam dünyas?, alt kimlik fay hatlar?n?n üretti?i sosyolojik depremlerle sars?l?yor. Bu sars?nt?lar?n kayna??nda ise kimlikleri, kimlikler aras? ili?kileri, dayan??malar? y?k?ma u?ratarak farkl? kimlikleri birbirlerine kar?? –Amin Maalouf’un tabiriyle– “ölümcül kimlikler”e dönü?türen bir sava? türü yat?yor.

Title Sosyolojik Sava?
Author Yusuf Caglayan
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0019
ISBN 9786050824490

Türkiye ve ?slam dünyas?, alt kimlik fay hatlar?n?n üretti?i sosyolojik depremlerle sars?l?yor. Bu sars?nt?lar?n kayna??nda ise kimlikleri, kimlikler aras? ili?kileri, dayan??malar? y?k?ma u?ratarak farkl? kimlikleri birbirlerine kar?? –Amin Maalouf’un tabiriyle– “ölümcül kimlikler”e dönü?türen bir sava? türü yat?yor.

 

Bu sava? türü, sosyoloji disiplinini, toplumsal olaylar? sadece aç?klayan bir bilim olarak de?il, kurgulayan ve yöneten bir bilim dal? olarak da kurnazca kullan?yor.

 

Türkiye ve ?slam dünyas? ne tür bir sald?r? ile kar?? kar??ya bulundu?unun fark?nda m??

Do?ru dü?manla ve do?ru silahlarla m? sava??yoruz?

Elinizdeki kitap, bu can al?c? soruya “sosyolojik sava?” kavram? ile cevap veriyor.

Türkiye ve ?slam dünyas?n?n sosyolojik kapasitesini hedef alan “sosyolojik sava?” klasik silahlar?n de?il sosyolojik silahlar?n kullan?ld??? bir sava? türü.

 

Elinizdeki kitap, bize sava? sahas?nda adeta bir ke?if yapt?r?yor: Görünmez dü?man? aç?k ediyor ve Türkiye ile ?slam dünyas?na, envanterindeki hiçbir rakibinin elinde bulunmayan çok güçlü sosyolojik silahlar? ve bunlar?n yerlerini gösteriyor.

Ve bu silahlar çekildi?inde, “kar?? sosyolojik sava?” ba?lam?? olacakt?r...

 (Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day