Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sosyolojik Sava?

$1195

Türkiye ve ?slam dünyas?, alt kimlik fay hatlar?n?n üretti?i sosyolojik depremlerle sars?l?yor. Bu sars?nt?lar?n kayna??nda ise kimlikleri, kimlikler aras? ili?kileri, dayan??malar? y?k?ma u?ratarak farkl? kimlikleri birbirlerine kar?? –Amin Maalouf’un tabiriyle– “ölümcül kimlikler”e dönü?türen bir sava? türü yat?yor.

 

Bu sava? türü, sosyoloji disiplinini, toplumsal olaylar? sadece aç?klayan bir bilim olarak de?il, kurgulayan ve yöneten bir bilim dal? olarak da kurnazca kullan?yor.

 

Türkiye ve ?slam dünyas? ne tür bir sald?r? ile kar?? kar??ya bulundu?unun fark?nda m??

Do?ru dü?manla ve do?ru silahlarla m? sava??yoruz?

Elinizdeki kitap, bu can al?c? soruya “sosyolojik sava?” kavram? ile cevap veriyor.

Türkiye ve ?slam dünyas?n?n sosyolojik kapasitesini hedef alan “sosyolojik sava?” klasik silahlar?n de?il sosyolojik silahlar?n kullan?ld??? bir sava? türü.

 

Elinizdeki kitap, bize sava? sahas?nda adeta bir ke?if yapt?r?yor: Görünmez dü?man? aç?k ediyor ve Türkiye ile ?slam dünyas?na, envanterindeki hiçbir rakibinin elinde bulunmayan çok güçlü sosyolojik silahlar? ve bunlar?n yerlerini gösteriyor.

Ve bu silahlar çekildi?inde, “kar?? sosyolojik sava?” ba?lam?? olacakt?r...

 (Tan?t?m Bülteninden)Author: Yusuf Caglayan
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050824490
Dimensions: 0