Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ruya: Hakikat Penceresi mi? Hayal Perdesi mi?

$795

Rüya hakikatine, en temel kayna??m?z olan Kur’ân’?n rüya tabiri ilminden bahsedip 6 adet rüyaya yer vermesi ve tabirlerini bildirmesi, hadislerde de geni? bir yer ayr?lmas? göstermektedir ki rüya hadisesi hiç de küçümsenecek bir olay de?ildir.

Rüya denen bilgi kayna??n? metoduna uygun çerçevede de?erlendiren ki?iler, hayatlar?nda önemli ba?ar?lara imza atm??lard?r ve bundan sonra atmalar? da mümkündür.

Art?k elinizde mevcut olan bu eser sizi rüyalar dünyas?nda gezdirecek, hem size çok enteresan bilgiler verecek, hem de sizlere zevkli dakikalar ya?atacakt?r.

Rüyalar, gözlerimizin içinde ya?ad???m?z aleme kapanmas?yla bizlere arz edilen ve gelecek ad?na bize mesajlar sunan tablolardan ibarettir. Bu tablolar bize bazen aç?k bir ?ekilde bazen de sembollerle arz edilir. Gözlerimiz kapal?, kulaklar?m?z da duymuyor olsa da bu sembolleri görürüz.

Rüyada görülen bir ?ey nas?l olur da çok farkl? ?ekillerde tabir edilebilir? Rüya tabiri, baz? genel kanun ve kaidelere dair bir bilgiden ibarettir. Tabir, görülen rüyan?n, bu kanun ve kaideler üzerine bina edilmesi ile gerçekle?ir. Rüya, rüyaya en lay?k kaidelerin ortaya koydu?u ölçülerin gere?ine göre tabir edilir. Bu ölçülerin kaynaklar? çe?itli ve rüyay? görenin durumu da göreceli oldu?u için rüyada görülen semboller de?i?ik manalara gelebilir. Bu kitapta, pek çok yerde gördü?ünüz ve anlamakta zorluk çekti?iniz rüya tabirlerinin niçin bu kadar farkl?l?klar arz etti?ini göreceksiniz.

Elinizdeki eserde bunlar?n yan? s?ra rüyada gezen ve görenin kim oldu?unu, rüya tabir etmek için gereken hususlar?, rüyalarla gerçekle?en baz? ke?if ve icatlar?, istihâreyi, hayal ile rüyan?n fark?n?, Rüya gerçe?ine pek çok alimin yakla??m?n?, rüya görmenin psikofizyolojisini, Kur’ân-? Kerim’de rüya gerçe?ine nas?l bak?ld???n?, Kur’ân’da en güzel rüya olarak anlat?lan Hz. Yusuf’un (a.s.) rüyas? ile beraber di?er rüyalar?, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) gördü?ü ve tabir etti?i rüyalar?, hadis-i ?eriflerde anlat?lan rüya gerçe?ini ve tarihte görülmü? me?hur rüyalardan baz?lar?n? bulacaks?n?z.

ISBN: 9759105047
Yay?nevi: Gulyurdu Yayinlari
Yazarlar: M. Ali Guven, Osman Fatih Belbagi
Format: Karton kapak, 224 sayfa, 15x21cmAuthor: Yusuf Guven, O. Fatih Belbagi
Publisher: Gulyurdu Yayinlari

ISBN 9789759105044
Dimensions: 0