Risale-i Nur'da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler

Risale-i Nur'da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler

Author: Kolektif
$32.00 $24.95

Alan?nda ilk ve tek olan bu kitap, "terimler" ve "ansiklopedik bilgiler" olmak üzere iki ana bölümden meydana geliyor. ?lk bölümde, Risale-i Nur'da s?kl?kla geçen terimler geni? aç?klamalar? yer al?yor. Bu bölümde, Risale-i Nur'da yer alan imanî ve itikadî meseleleri yeter seviyede anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur'un genel mant?k örgüsü içinde aç?klan?yor.

?kinci bölümde ise Risale-i Nur'da bahsi yer alan ?ah?slar, mekânlar, olaylar, eserler hakk?nda bilgiler veriliyor. Her bir maddenin genel çerçevesiyle izah edilmesinin yan? s?ra, Risale-i Nur'un genelinde nas?l yer ald???na dair bilgiler de payla??l?yor. Risale-i Nur'da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler uzun ve yorucu emekler sonucu haz?rlanan ve "ba?ucu kitaplar?" aras?nda de?erlendirilmeyi hak eden bir çal??ma niteli?inde.

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus, bu kavram ve bilgilerin, herhangi bir yay?nevinde yay?nlanan Risale-i Nur Külliyat?'n?n bask? ve tertibi esas al?narak haz?rlanmad??? için dileyen herkes taraf?ndan rahatl?kla al?n?p istifade edilebilmesidir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Title Risale-i Nur'da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler
Author Kolektif
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0018
ISBN 9786051628813

Alan?nda ilk ve tek olan bu kitap, "terimler" ve "ansiklopedik bilgiler" olmak üzere iki ana bölümden meydana geliyor. ?lk bölümde, Risale-i Nur'da s?kl?kla geçen terimler geni? aç?klamalar? yer al?yor. Bu bölümde, Risale-i Nur'da yer alan imanî ve itikadî meseleleri yeter seviyede anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur'un genel mant?k örgüsü içinde aç?klan?yor.

?kinci bölümde ise Risale-i Nur'da bahsi yer alan ?ah?slar, mekânlar, olaylar, eserler hakk?nda bilgiler veriliyor. Her bir maddenin genel çerçevesiyle izah edilmesinin yan? s?ra, Risale-i Nur'un genelinde nas?l yer ald???na dair bilgiler de payla??l?yor. Risale-i Nur'da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler uzun ve yorucu emekler sonucu haz?rlanan ve "ba?ucu kitaplar?" aras?nda de?erlendirilmeyi hak eden bir çal??ma niteli?inde.

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus, bu kavram ve bilgilerin, herhangi bir yay?nevinde yay?nlanan Risale-i Nur Külliyat?'n?n bask? ve tertibi esas al?narak haz?rlanmad??? için dileyen herkes taraf?ndan rahatl?kla al?n?p istifade edilebilmesidir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day