Risale-i Nur Külliyat?ndan Anahtar Kelimeler Aç?klamalar ve Örnek Metinler

Risale-i Nur Külliyat?ndan Anahtar Kelimeler Aç?klamalar ve Örnek Metinler

$14.95
Nur Risalelerinde ki anahtar niteli?indeki kelime ve cümleleri izah etme gayesiyle kaleme al?nm?? olan bu eser, Risale-i Nur Külliyat?n?n, as?l metniyle omuz omuza duran esasl? bir ?erh çal??mas?d?r. Bu eserde Risale-i Nur'da ki hakikatler herkesin rahatl?kla anlayarak ba?kalar?na aktarabilece?i ?ekilde ele al?nm??t?r. Bu kitab?n amac?; Risale-i Nurun kurtar?c? sayfalar? aras?ndaki imanî konular?n anla??lmas?, anlat?lmas? ve herkese ula?t?r?lmas?d?r. Risale-i Nur'un bak?? aç?s? do?rultusunda haz?rlanan bu kitab?n önemli bir bo?lu?u dolduraca??n? ve bir ba?ucu eseri olaca??n? umuyoruz.
Book Title Risale-i Nur Külliyat?ndan Anahtar Kelimeler Aç?klamalar ve Örnek Metinler
Author Prof. Dr. Alaaddin Ba?ar
Publisher ZAFER YAYINLARI
SKU BSR-0091
ISBN 9789752613249
Nur Risalelerinde ki anahtar niteli?indeki kelime ve cümleleri izah etme gayesiyle kaleme al?nm?? olan bu eser, Risale-i Nur Külliyat?n?n, as?l metniyle omuz omuza duran esasl? bir ?erh çal??mas?d?r. Bu eserde Risale-i Nur'da ki hakikatler herkesin rahatl?kla anlayarak ba?kalar?na aktarabilece?i ?ekilde ele al?nm??t?r. Bu kitab?n amac?; Risale-i Nurun kurtar?c? sayfalar? aras?ndaki imanî konular?n anla??lmas?, anlat?lmas? ve herkese ula?t?r?lmas?d?r. Risale-i Nur'un bak?? aç?s? do?rultusunda haz?rlanan bu kitab?n önemli bir bo?lu?u dolduraca??n? ve bir ba?ucu eseri olaca??n? umuyoruz.

Deal of the Day