Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ramazan Medeniyeti

$099

We have run out of stock for this item.


K?talar ve okyanuslara uzanan co?rafyalar?n renklerinin as?rlar süren zaman dilimi içinde ciddi bir emekle harmanlanmas?yla olu?an köklü bir imparatorluk gelene?ine sahip olan Türk milletinin, kendine has orijinal üslûbu ile ramazan ay?n? idrak etmesini rahmetli Süheyl Ünver, güzel bir ifade ile ramazan medeniyeti olarak nitelendirmektir.
Gerçekten de ecdad?m?z, bir ayl?k zaman dilimine tekabül eden ?slam´?n bu güzel nimetini, iftar?ndan teravihi-ne, mahyas?ndan di? kiras?na, huzur derslerinden sadaka ta?lar?na kadar kendine has bir ?ekilde yorumlay?p hayata geçirerek orijinal bir ramazan medeniyeti ortaya koymu?lard?r.
Bu kitap, madde endeksli sürat ça??n?n içinde günübirlik ve derinliksiz ya?amaya mecbur b?rak?lan insan?m?za derunî bir mânâ buudu olan Ramazan’?n güzelliklerini duyurma gayesiyle kaleme al?nm??t?r.Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yayinlari

ISBN 9789758540044
Dimensions: 0