Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Popüler Filmlerde Din

$995 $1295

Sinema tarihinde dinî alt metinlere sahip bir çok film bulunmaktad?r. Örne?in, The Matrix (Metriks), The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi), The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri) Isa-Mesih figürüne, X-Men, Yahudilik ve Siyonizme, Groundhog Day (Bugün Asl?nda Dündü), Budizm'deki karma ve reenkarnasyon inanc?na, Slumdog Millionaire (Milyoner) ise Hinduizm'deki Rama destan?na alt metninde yer vermektedir. Filmlerinde alt metin bulunan baz? yönetmen, senarist ve yazarlar, bu durumu inkar etmekte, baz?lar? y?llar sonra kabullenmekte, baz?lar? ise filmlerindeki alt metinleri bilinçli olarak yerle?tirdiklerini aç?kça ifade etmektedirler. Örne?in, The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri) kitaplar?n?n yazar? C.S. Lewis kitaplar?nda yer alan alt metinlerin amac?n? "Çocuklar?n ileriki hayatlar?nda Hristiyanl?kla ilk kar??la?t?klar?nda Hristiyanla?malar?n? kolayla?t?rmak." olarak aç?klamaktad?r. Elinizde bulunan bu kitap, filmlerde yer alan alt metinlere yönelik bir fark?ndal?k olu?turabilmek amac?yla yaz?lm??t?r. Kitapta, ço?u H?ristiyanl?kla ilgili olmak üzere, farkl? dinlere ait alt metinlere sahip 20 filme yer verilmi?tir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Bilal Yorulmaz
Publisher: Istanbul Tasarim Yayinlari

ISBN 9786058387515
Dimensions: 0