Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Piri Reis

$795 $995

Deniz Bilimlerinin Üstad? ilk kez roman kahraman?...

Piri Reis, ülkemizde hak etti?i ilgiyi henüz görmese de dünyada Kristof Kolomb'la birlikte ke?ifler tarihinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Haz?rlad??? haritan?n ?ifreleri bugün bile çözülemeyen, Bat?'daki üniversitelerde ismine kürsüler kurulan bu büyük bilim adam?n?n hayat?n?, kendi anlat?m?yla okuyoruz. Korsanl?ktan Osmanl? donanmas?n?n en önemli kaptanlar?ndan biri olu?una, Preveze'den ?nebaht?'ya, Endülüs'ten Rodos'a uzanan f?rt?nal? bir hayat ve kimsenin beklemedi?i trajik bir son...

Piri Reis, ödüllü yazar Kemalettin Çal?k'?n kaleminden, deryada ba?layan ve zindanda son bulan keyifli bir tarih yolculu?u...

"Ne ?a?aal?, ne büyük bir seferdi o sefer ki Haçl? donanmas?yla Osmanl? donanmas?n?n boy ölçü?tü?ü ilk büyük deniz sava?? olarak geçecekti tarihe. Koca Reis bunun fark?ndayd?. Onun yan?nda yeti?mi? di?er gemi reisleri de ha keza ayn? fikirdeydiler. ?im?ekler birbiri ard?na çakmaya ve dalgalar azg?n birer canavara dönü?üp bordalar? dövmeye ba?lam??t?. Denizin dizginlenemez bir ifrite dönü?tü?ü o karanl?k anlarda pusulalar?m?z elimizden dü?mese de, k?l? k?rk yaran kerterizler yapsak da, gemilerimizin dalgalara çaresizce boyun e?mesine engel olamazd?k. O vakit gemiler arenada can çeki?en azg?n bo?alar gibi soluyor, inildiyor; boyunduruktan kurtulmu? vah?i atlar gibi ?aha kalk?yorlard?. Onlara hükmetmek giderek zorla?maktayd?..."
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Kemalettin Cal?k
Publisher: Yakin Plan Yayinlari

ISBN 9786055535100
Dimensions: 0