Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sukke Perfume Oil (Alkolsuz Koku) Esans 5ml

$595 $695

Alcohol Free 5 ml

Esans 26 Çeşit (5 ml)
Bad-ı Saba
Arafat
Çiğdem
Beyaz Misk
Erguvan
Cuma Rüzgarı
Damla
Brüt
Bahçe Gülü
Gül
Firuze
Demet
Misk
İğde
Harman
Yağmur
Şafak
Nar Çiçeği

Koku... Koku, maddelerin havaya sürekli yaym?? olduklar? uçucu, kimyasal moleküllerdir. Havada da??lm?? olan bu moleküllerin duyumsanmas? ise koku almad?r. Duyumsanan tek bir koku, asl?nda çok say?da farkl? molekülün meydana getirdi?i bir etkidir. Koku alma denilince akla ilk gelen burun olmas?na ra?men asl?nda koku alman?n sadece %5’lik k?sm? burunda gerçekle?ir.Geri kalan %95’lik k?s?m, tamamen beyinde gerçekle?ir. Bu uçucu moleküller burnun iç kanallar?nda nemli olfaktör epitel dokuda bulunan yakla??k 6-10 milyon sinir hücresi (nöron) taraf?ndan elektriksel titre?imlerle beyindeki koku merkezine iletilir. Böylece koku beyinde duyum haline gelir.

Koku duyusu Koku duygu dünyam?z? etkileyen en önemli ö?edir, baz? davran?? ve tepkilerin olu?mas?na neden olur. Örne?in duyulan taze ot, yaprak ve ye?illik kokusu, ferahl?k, ya?am heyecan? ve bahar? an?msat?r.Koku duyusu çok hasas bir duyudur. ?nsan uyudu?unda dahi çal???r.Duman kokusunu ald??? zaman, ki?i hemen uyanacakt?r. Binlerce çe?itten olu?an kokular dünyas?na bakt???m?zda, oldukça dikkat çekici ve ilginç bir nokta göze çarpar. Zevklerimiz ile kokular aras?nda çok önemli bir denge ve uyum vard?r.K?sacas?, bize yararl? olan maddelerin kokular? ho?umuza gider, bize zararl? olanlar ise kokular?yla bizi iterler.

Koku Haf?zas? Koku alma duyusu çabuk yorulur. Bir süre ayn? koku al?n?rsa art?k hissedilmez olur. Ancak de?i?ik bir koku olursa hemen fark edilir Koku alma duyusu ile haf?za birbirlerine s?k? s?k?ya ba?l?d?r. Çevremizdeki kokular? yabanc?l?k çekmeden tan?mam?z?n nedeni koku haf?zas?na sahip olmam?zd?r.Her türlü koku, özel bir kodlamayla koku belle?imizde ar?ivlenir. Bir kokuyla kar??la?t???m?zda, bu ar?ive ba?vurup kokuyu te?his ederiz.?lk defa duyumsad???m?z, haf?zam?zda bilgileri bulunmayan bir kokuyu da di?er kokulara benzeterek yorumlar?z. Böyle bir belle?imiz olmasayd?, bir kokuyu tan?mlamak imkâns?z hale gelecekti.

?nsan 10,000 kokuyu ay?rt edebilir. Koku duyumuzun kapasitesi dü?ündü?ümüzden çok daha büyüktür.Baz? ara?t?rmac?lar bunun bir rakamla s?n?rland?r?lamayaca??n? zira koku duyumuzun say?lamayacak kadar çok kimyasal bile?imi ay?rt edebilecek düzeyde oldu?unu ifade etmektedir.Koku belle?ini görsel ve i?itsel haf?zadan ay?ran önemli bir nokta,kokuya ili?kin bilgilerin di?erlerine göre daha uzun süreler boyunca kal?c? olmas?d?r.Bir kokuyu alg?laman?zla birlikte birçok an?n?z?n da canlanmas? i?te bu nedenledir.Kokunun bir ba?ka özelli?i de, her insan?n kokusu, parmak izi gibi, tamam?yla kendine özgü olmas?d?r. Özel e?itimli köpekler suçluyu ararken, onun ten kokusunun izini sürerler.Author: ANT Stores
Publisher:

ISBN 8681221070717
Dimensions: 0