Patasana

Patasana

Author: Ahmet Umit
$10.95 $8.95

Gaziantep yak?nlar?daki Antik Hitit kentinde bir kaz?. Üç bin y?l önce yaz?lm?? tabletler. Tabletlerin bulunmas?yla ba?layan cinayetler. Yazman Patasana'n?n itiraflar?. Parlak güneydo?u güne?inin alt?nda karanl?k s?rlar... Hititlerin tükeni?i, Asurlular... Osmanl?n?n son dönemleri, Ermeniler... Günümüz Türkiyesi, Kürtler... Akan karde? kan?... Bu topraklar?n de?i?meyen yazg?s?: ?iddet ve a?k... Bu topraklardaki kanl? tarihe bir a??t... Bu topraklar?n zengin kültürüne bir güzelleme...

Title Patasana
Author Ahmet Umit
Publisher Everest
SKU BSR-0787
ISBN 9786051415529

Gaziantep yak?nlar?daki Antik Hitit kentinde bir kaz?. Üç bin y?l önce yaz?lm?? tabletler. Tabletlerin bulunmas?yla ba?layan cinayetler. Yazman Patasana'n?n itiraflar?. Parlak güneydo?u güne?inin alt?nda karanl?k s?rlar... Hititlerin tükeni?i, Asurlular... Osmanl?n?n son dönemleri, Ermeniler... Günümüz Türkiyesi, Kürtler... Akan karde? kan?... Bu topraklar?n de?i?meyen yazg?s?: ?iddet ve a?k... Bu topraklardaki kanl? tarihe bir a??t... Bu topraklar?n zengin kültürüne bir güzelleme...

"Ben zalimler ça??nda ya?ayan bir alçakt?m. Tanr?lar?n korkak haline getirdi?i bir alçak. Alçaklar?n en ac?nacak olan?, en tiksinti vereni. Yüre?ini dalkavukluk, akl?n? dü?manl?kla besleyen sinsi bir saray yazman?. Bedenine sinmi? soylu nefretini, görkemli giysilerin yüzündeki derin ac?y?, tunçtan daha kat? bir mutluluk maskesinin ard?na gizleyerek Hatti kral?n?n emrine ko?an ikiyüzlü bir tören adam?. Sevdi?i kad?n, a?k? u?runa ölürken, kral?na ba?l?l???n vakar?yla ellerini gö?sünde kavu?turarak sessiz kalmay? seçen, yeryüzünün en onursuz erke?i. Erkeklerin yüz karas?. A?k? için ölmenin yüceli?i yerine, saray?n ta? duvarlar?nda büyüyen kendi de?ersiz varl???n?n görkemli gölgesine s???nmaktan çekinmeyen, sefihlerin en rezili. Ben ölüler içinde yüzen, ben, tanr?lar taraf?ndan aln?na, 'Sonsuza kadar ac?lar içinde k?vranacakt?r,' yaz?lan Saray Ba?yazman? Patasana."

Deal of the Day