Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Para Dedigin Elimin Kiri

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Benjamin Franklin “Para ve insan aras?ndaki kar??l?kl? ili?ki ?öyledir; insan paran?n sahtesini yapar, para da insan?n.” demi?. Paray? tan?mayan insan?n, muhatab?n? bilmeden yapm?? oldu?u hareketler sonucunda, kar??s?na gelen durumlara nas?l tepki verece?ini bilemez. Bilmeden ve panikle yapm?? oldu?u hareketler de ço?unlukla yanl?? ad?mlar olur. Bu da Benjamin Franklin’i bir nebze de olsa hakl? ç?kart?r. Çünkü, yanl?? yanl??? do?ururken, insan da art?k gerçek benli?inden yava? yava? uzakla?m?? olur. Sonucunda da ne yaz?k ki, çevresi taraf?ndan farkl? alg?lan?r ve insanlar?n gözünde de?erini, kredisini dü?ürür.
Asl?nda, para insan?n çok yak?n bir arkada??d?r, ama tan?yana ve bilene. Tan?madan, bilmeden parayla tango yapmaya kalkmak, her ad?mda aya?a basmayla, ve sonunda da tepetaklak yuvarlanmaya sebep olur.

Bu kitapla, size paray? tan?tmaya çal??t?m. Böylece paran?n bize oynam?? oldu?u oyunlar? önceden sezecek ve buna göre de ad?mlar?m?z? atabilecek konumda olaca??z. Bu sayede de istenmeyen durumlarla kar??la?mam?? olaca??z. Ve en güzel yan? da, tango yapmak art?k ho?unuza gidecek ve ahenkli bir ?ekilde hayat?n?za devam edebileceksiniz.Author: Yasar Daglar
Publisher: Cinius

ISBN 9786051275697
Dimensions: 0