Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Padi?ah Anneleri - Eserleriyle Valide Sultanlar

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Valide Sultanlar, dünyan?n en kudretli kad?nlar?...

As?rlarca dünyan?n birinci devleti konumunu korumu? bir cihan imparatorlu?u olan Osmanl? Devleti'nin saray protokolünde, padi?ahtan sonra padi?ah?n annesi yani valide sultan gelirdi. Devlet içindeki imtiyazl? konumlar?na ve büyük nüfuzlar?na ra?men, siyasetle u?ra?anlar? yok denecek kadar azd?r. Bunun yan?nda hemen hepsi hay?r hasenat konusunda birbirleriyle yar??m??lar, baz?lar? bu hususta padi?ahlar? da geçmi?lerdir. 

Bu kitab?n haz?rlanma maksad?, 623 sene hüküm sürmü? ve bize sadece gurur duyaca??m?z bir mazi b?rakm?? Osmanl? Devleti'nin ba??na geçen 36 padi?ah?n anneleri hakk?nda toplu bir bilgi vermektir. Bunu yaparken neseplerini, gerçek isimlerini, do?um ve ölüm tarihlerini, zay?f ve kuvvetli bütün rivayetleri ile ele almak amaçlanmam??t?r. Bu hususlarda, halk aras?nda kabul gören en yayg?n rivayetler tercih edilmi?tir. Devletin en imtiyazl? makamlar?ndan birinde bulunan bu han?mlar?n daha çok, kendi servetlerini harcayarak yapt?rd?klar? ve kendilerinden sonraki nesillere b?rakt?klar?, pek ço?u hâlâ ayakta olan muazzam külliyeler ve di?er hay?r eserleri üzerinde durulmu?tur. 

Özünde kadir ve k?ymet bilir, vefal?, sad?k, mert, insaf ve izan sahibi milletimiz, bu han?mlar? ve b?rakt?klar? eserleri, bu çal??ma sayesinde toplu olarak inceleme f?rsat? bulacakt?r.Author: Ibrahim Pazan
Publisher: Babiali Yayinlari

ISBN 9789944118316
Dimensions: 0