Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Oyunlarla Yaşayanlar / Bütün Eserleri 3

$795 $995

Tanzimat'tan bu yana sürekli de?i?en politik ve toplumsal de?erler, hedefler, ölçütler Türk ayd?n?n? kronik bir bunal?ma sürükledi. O?uz Atay'?n tiyatro eseri, varolu? sorunlar?yla bo?u?an ve 'tutunmaya' çabalayan ve bunu pek ba?aramayan okur-yazar?m?z?n kara güldürüsü. Eylemsizlikle geçmi? bir hayat?n do?al ürünü beceriksizlik ve gülünç olma korkusundan Atay sürükleyici bir oyun ç?karm??. Bir Bilim Adam?n?n Roman?'n? yazd?. 'Oyunlarla Ya?ayanlar' adl? tiyatro eseri Devlet Tiyatrolar?'nda sahnelendi. Atay 13 Aral?k 1977'de, büyük projesi 'Türkiye'nin Ruhu'nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.Author: Oguz Atay
Publisher: Iletisim Yayinlari

ISBN 9789754702101
Dimensions: 0