Öyle Güzel Bir Yer ki

Öyle Güzel Bir Yer ki

Author: Murat Gülsoy
$12.95

Camdan bir kutunun içinde k?s?l? kalm?? gibiydi. Ba??n?n üzerini yoklad?, orada da camdan bir tavan vard? belli ki. Görünmeyen duvar? yumrukluyor, ba??rarak yard?m istiyordu. Ama kutu s?ms?k? kapal? oldu?u için sesini duyuram?yordu sanki. Birden ba??n?n üzerinde bir a??rl?k hissetti, elini kald?rd?, tavan hareket ediyordu. Yava? yava? bir piston gibi a?a?? iniyordu. Önce direnmeye çal??t? ama görünmeyen tavan güçlüydü.

Book Title Öyle Güzel Bir Yer ki
Author Murat Gülsoy
Publisher Can Yay?nlar?
SKU BSR-0086
ISBN 9789750736063

Camdan bir kutunun içinde k?s?l? kalm?? gibiydi. Ba??n?n üzerini yoklad?, orada da camdan bir tavan vard? belli ki. Görünmeyen duvar? yumrukluyor, ba??rarak yard?m istiyordu. Ama kutu s?ms?k? kapal? oldu?u için sesini duyuram?yordu sanki. Birden ba??n?n üzerinde bir a??rl?k hissetti, elini kald?rd?, tavan hareket ediyordu. Yava? yava? bir piston gibi a?a?? iniyordu. Önce direnmeye çal??t? ama görünmeyen tavan güçlüydü.


F?rt?nal? bir gecede eskici Kerem'in dükkân?nda bir araya gelen eski lise arkada?lar? geçmi?e do?ru karanl?k bir yolculu?a ç?karlar. Kerem için bu yolculuk hem yeni bir a?k?n kap?s?n? aralayacak hem de y?k?m?n ba?lang?c? olacakt?r.  Ya?ad??? ülkenin geçmi?i, günü ve gelece?i Kerem'in pe?ini b?rakmaz. Binalar?n, parklar?n, bütün ?ehrin dönü?üp yerle yeksan oldu?u bir zamanda roman kahramanlar? y?k?mdan kurtulabilecek midir?


Murat Gülsoy okurunu bir yandan hayat?n sonsuz anlar?n? kaydeden bir zihne davet ediyor di?er yandan görünmez bir kapan?n içinde k?s?l? kalm?? küçük hayatlar?n, bireysel ac?lar?n, bencil h?rslar?n hemen yan? ba??nda kanay?p duran geçmi?e ait söylenmeyenleri i?aretliyor.


Öyle Güzel Bir Yer Ki, siren seslerine kap?l?p giden ya?am?m?z?n, alacakaranl?k dünyam?z?n roman?…

(Tan?t?m bülteninden)

Deal of the Day