Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Otomatik Portakal

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Tüm hayvanlar?n en zekisi, iyili?in ne demek oldu?unu bilen insano?luna sistematik bir bask? uygulayarak onu otomatik i?leyen bir makine haline getirenlere k?l?ç kadar keskin olan kalemimle sald?rmaktan ba?ka hiçbir ?ey yapam?yorum...
...
Cockney dilinde (?ngiliz argosu) bir deyi? vard?r. "Uqueer as as clockwork orange". Bu deyi?, olabilecek en yüksek derecede gariplikleri bar?nd?ran ki?i anlam?na gelir. Bu çok sevdi?im laf?, y?llarca bir kitap ba?l???nda kullanmay? dü?ünmü?ümdür. Bir de tabii Malezya'da "canl?" anlam?na gelen "orang" sözcü?ü var. Kitab? yazmaya ba?lad???mda, rengi ve ho? bir kokusu olan bir meyvenin kullan?ld??? bu deyi?in, tam da benim anlatmak istedi?im duruma, Pavlov kanunlar?n?n uygulanmas?na dayal? bir hikâyeye çok iyi oturdu?unu dü?ündüm...
-Anthony Burges-

Karabasan gibi bir gelecek atmosferi... Geceleyin sokaklara deh?et saçan, ya?amlar? ?iddet üzerine kurulu gençler... Sosyal kehanet? Kara mizah? Özgür iradenin irdeleni?i?.. Otomatik Portakal bunlar?n hepsidir. Ayn? zamanda hayranl?k verici bir dilsel deneydir, çünkü Burgess antikahraman? için yeni bir dil yarat?r: Yak?n gelece?in argosu "nadsat"?.

... ve Stanley Kubrick'in muhte?em film uyarlamas?, yirminci yüzy?l?n kült eserlerinden biri olan bu roman?n ?öhretini peki?tirmi?tir...
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Anthony Burgess
Publisher: TURKIYE IS BANKASI KULTUR YAYINLARI

ISBN 9786052957929
Dimensions: 0