Osmanl?'y? Yeniden Ke?fetmek

Osmanl?'y? Yeniden Ke?fetmek

Author: Ilber Ortayli
$10.95
"Türk toplumu yedi as?rl?k tarihine ilgi duymaya ba?lad?. Bu ilgi, kuru bir hamaset çizgisini geçti, anla??lan toplumsal dü?üncenin ve yorumlamalar?n tekâmül etmesi dolay?s?yla "Osmanl? ?mparatorlu?u nedir? Bu imparatorlu?un kurumlar? nedir? Ya?am ?ekli nedir? Bizim için anlam? nedir?" gibi sorulara cevap aranmaya ba?land?. Ve bu meyanda, çal??malar, haz?rl?klar yapmak ve yapt?klar?m?z? geni? kitleye tan?tmak gibi bir ihtiyaç hâs?l oldu. ?üphesiz ki elinizdeki bu kitap da bunlardan birisidir ve o iddiadad?r." ?lber Ortayl?

Geçmi?ten gelece?e tarihî geli?melere ???k tutarken, tarihin b?rakt??? izleri irdeleyen ?lber Ortayl? bu sefer okuru Osmanl?'y?; padi?ahlar?, saraylar?, yönetim ?ekli, semtleri ve abidevî eserleriyle k?sacas? kendine özgü kimli?iyle yeniden ke?fetmeye davet ediyor...
Title Osmanl?'y? Yeniden Ke?fetmek
Author Ilber Ortayli
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0055
ISBN 9789752633711
"Türk toplumu yedi as?rl?k tarihine ilgi duymaya ba?lad?. Bu ilgi, kuru bir hamaset çizgisini geçti, anla??lan toplumsal dü?üncenin ve yorumlamalar?n tekâmül etmesi dolay?s?yla "Osmanl? ?mparatorlu?u nedir? Bu imparatorlu?un kurumlar? nedir? Ya?am ?ekli nedir? Bizim için anlam? nedir?" gibi sorulara cevap aranmaya ba?land?. Ve bu meyanda, çal??malar, haz?rl?klar yapmak ve yapt?klar?m?z? geni? kitleye tan?tmak gibi bir ihtiyaç hâs?l oldu. ?üphesiz ki elinizdeki bu kitap da bunlardan birisidir ve o iddiadad?r." ?lber Ortayl?

Geçmi?ten gelece?e tarihî geli?melere ???k tutarken, tarihin b?rakt??? izleri irdeleyen ?lber Ortayl? bu sefer okuru Osmanl?'y?; padi?ahlar?, saraylar?, yönetim ?ekli, semtleri ve abidevî eserleriyle k?sacas? kendine özgü kimli?iyle yeniden ke?fetmeye davet ediyor...

Deal of the Day