OSMANLININ GAYRIMUSLIM TARiHiNDEN NOTLAR

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 15.00
SKU: YTP-009
ISBN: 9786054052806
Saro DADYAN / Yeditepe YAYINEVi

Share:

Fatih Sultan Mehmed’in, Istanbul’u fethinden sonra Millet Sistemi” ad?yla te?kilatland?rd??? Osmanl? gayrimüslimleri 1839 Tanzimat Ferman?’na kadar birçok alanda Müslümanlardan ayr?ld?lar. Idari görevlere getirilememelerine ra?men her daim Osmanl? saray?nda yer alan gayrimüslimler, kendi içlerinde aristokrat s?n?flar yaratabildiler. Tanzimat ve Islahat Fermanlar?’ndan sonraysa gayrimüslimler de memur ve idareciler olarak Osmanl? bürokrasisinde yer alarak Pa?a ve Vezir rütbelerine kadar yükseldiler, bakanl?klar ve müste?arl?klar yapt?lar. Mustafa Re?id Pa?a, Ali Pa?a, Keçecizade Fuad Pa?a, ne derece Osmanl?ysa, Ermeni; Artin Dadyan Pa?a, Agop Kazazyan Pa?a, Mikail Portakal Pa?a, Rum; Musurus Pa?a, Aleksandr Karateodori Pa?a, Yahudi Izak Molho Pa?a, banker Kamondo Ailesi de o derce Osmanl? kimli?i ile bütünle?mi?ler ve 19. yüzy?l Osmanl? tarihini beraber in?a etmi?lerdir. Saro Dadyan, bu eserinde Osmanl? gayrimüslimlerinin hem kendi cemaat içindeki ya?ant?lar?n?, çeki?melerini, hem de gayrimüslimlerin toplumun geneliyle olan ili?kilerini, Osmanl? imparatorlu?unun kozmopolit yap?s?n? sade bir dille okuyuculara sunmakta, resmi tarihin d???nda Osmanl? toplumuna, tarihine bir de gayrimüslim cemaatlerin gözüyle bak?lmas?n? sa?lamaktad?r.

Our brands