Osmanl?lar ve Haçl?lar

Osmanl?lar ve Haçl?lar

Author: Halil Inalcik
$10.95

"Dünyan?n en önde gelen Osmanl? tarihçisi" olarak an?lan ?nalc?k bu kitapta Osmanl?lar ve Haçl?lar aras?ndaki mücadelenin çerçevesini 1329-1451 ve 1451-1522 y?llar? aras?nda iki ana ba?l?kta çiziyor. 
Türk ?skân? ve H?ristiyan Tepkisi, Osmanl? Fetihleri ve Haçl? Seferleri, Balkanlar ?çin Mücadele, Fatih Sultan Mehmed'in ?mparatorlu?u ve Osmanl?lar, Haçl? Seferleri ve Rönesans Diplomasisi üzerinden Osmanl?lar?n Orta Avrupa ve Akdeniz'de peki?en konumunu ak?c? üslubuyla anlat?yor. Di?er taraftan 16. yüzy?ldan itibaren haçl? dü?üncesinin de?i?en dünya düzeni içerisindeki geçersizli?ini vurgulayarak Osmanl? ?mparatorlu?u ile Bat? H?ristiyan âlemi aras?ndaki mücadelede yeni bir a?aman?n ne ?ekilde ba?lad???n? aktar?yor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Title Osmanl?lar ve Haçl?lar
Author Halil Inalcik
Publisher Alfa Yayin
SKU BSR-0362
ISBN 9786051067803

"Dünyan?n en önde gelen Osmanl? tarihçisi" olarak an?lan ?nalc?k bu kitapta Osmanl?lar ve Haçl?lar aras?ndaki mücadelenin çerçevesini 1329-1451 ve 1451-1522 y?llar? aras?nda iki ana ba?l?kta çiziyor. 
Türk ?skân? ve H?ristiyan Tepkisi, Osmanl? Fetihleri ve Haçl? Seferleri, Balkanlar ?çin Mücadele, Fatih Sultan Mehmed'in ?mparatorlu?u ve Osmanl?lar, Haçl? Seferleri ve Rönesans Diplomasisi üzerinden Osmanl?lar?n Orta Avrupa ve Akdeniz'de peki?en konumunu ak?c? üslubuyla anlat?yor. Di?er taraftan 16. yüzy?ldan itibaren haçl? dü?üncesinin de?i?en dünya düzeni içerisindeki geçersizli?ini vurgulayarak Osmanl? ?mparatorlu?u ile Bat? H?ristiyan âlemi aras?ndaki mücadelede yeni bir a?aman?n ne ?ekilde ba?lad???n? aktar?yor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day