Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler

$1395 $1595

We have run out of stock for this item.


BUGÜNE KADAR OSMANLI TAR?H?NE DA?R OKUDUKLARINIZIN ÇO?U B?RER EFSANEYD?...

Osmanl? tarihinin kaynaklar?na inildi?inde birçok abart?lm?? olay ve efsanevî ?ahsiyet görmek mümkün. Bu durumda okurlar ?u soruyu sormakta çok hakl?: “Kaynaklar? bile böyleyse, biz kendi tarihimizi nas?l ö?renece?iz?” ??te bu soruya cevap verebilmek için Osmanl? tarihçili?i konusunda tüm dünyan?n parmakla gösterdi?i Halil ?nalc?k, özel olarak ara?t?rd??? 18 konuya özel bir dosya haz?rlar ve bu dosyaya ?u ismi koyar: Osmanl? Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler.


Halil ?nalc?k kitab?na Anadolu’nun Türkle?mesi sürecinde Rumlarla olan irtibat, ?zmir’i fethedip Bizans’? ürküten Türk komutan? Çaka Bey, son ara?t?rmalar e?li?inde Ertu?rul Gazi’nin gerçek hikâyesi gibi kurulu? döneminin en önemli sayfalar?yla ba?l?yor.
Kitab?n devam eden sayfalar? aras?nda Çelebi Mehmed’in iktidar yolu, ?stanbul Ku?atmas?’ndaki kritik üç gün, ?stanbul’un fethi gibi oldukça ?a??rt?c? ve kritik konular mevcut.


Bo?azlar?n 800 y?ll?k tarihi ve ?stanbul, Sultan II. Osman’?n katli, iç sava? döneminin en merak edilen ?ahsiyeti Kösem Sultan, Sultan I. ?brahim’in hal’i ve katli, Osmanl?lar?n Avrupa’da Protestanl???n yay?lmas?ndaki rolü ve son olarak ?nalc?k’?n Türk Tarih Kongrelerinin de?erlendirmesi ile kitap son buluyor.


Ara?t?rmalara özgünlük kazand?ran ve birer kan?t de?eri ta??yan foto?raflarla Osmanl? Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler’de Halil ?nalc?k, koca bir imparatorlu?u yeniden aya?a kald?r?yor. Bu kitap sayesinde, size ö?retilenlerin üzerine daha fazla bilgi koyabilir ya da bildiklerinizin sadece bir efsaneden ibaret oldu?unu görebilirsiniz.

 (Tan?t?m Bülteninden)Author: Prof. Dr. Halil Inalcik
Publisher: Kronik Kitap

ISBN 9789752430150
Dimensions: 0