Osmanl? Klasik Ça??nda Siyaset

Osmanl? Klasik Ça??nda Siyaset

$19.95
Osmanl? siyasi ve askeri tarihi, üzerinde en çok ara?t?rma yap?lan alanlardan biri olmas?na ra?men tarihçilikteki son yönelimler sebebiyle giderek ilgi alan? olmaktan uzakla?maktad?r. Osmanl? siyasi tarihinin de?i?ik meselelerini, bazen genel hatlar?yla belirli zaman dilimi içerisinde, bazen belirli hadiseler zincirinde inceleyen ve her birinin belirli bir tezi ve amac? olan yaz?lardan olu?an Osmanl? Klasik Ça??nda Siyaset‘te, iyi etüt edilmemi?, ama yayg?nl?k kazanm?? konular bir ba?ka aç?dan de?erlendirilmektedir. ?stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, Yeniça? Tarihi Anabilim Dal? Ba?kan? Feridun Emecen, uzun y?llar süren ara?t?rmalar?n?n ürünü olan bu kitab?nda, Osmanl? Devleti‘nin ?mparatorlu?a dönü?üm sürecini içine alan Klasik Ça?‘daki siyaset anlay???n?, gelece?e dair öngörüsünü ve planlar?n? masaya yat?r?yor. Öncelikle, merkezi eksenli Do?u-Bat? siyasetini, merkez d??? uçlara yönelik yeni politikalar?, Osman Gazi‘den Kanuni Sultan Süleyman‘a kadar bir Cihan Devleti‘ne giden a?amalar?, Fatih Sultan Mehmet‘in ak?lc? politikalar?n?, "?ark Meselesi"ni, ?mparatorlu?un kom?u devletlerle ili?kisini, bugüne kadar göz ard? edilen ama merkezi yönetim anlay???n?n mahiyetini ve uzun vadeli stratejik planlamalar?n niteli?ini gösteren yakla??mlar?, detaylar?yla ele al?yor.
Title Osmanl? Klasik Ça??nda Siyaset
Author Feridun M. Emecen
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0104
ISBN 9786051141329
Osmanl? siyasi ve askeri tarihi, üzerinde en çok ara?t?rma yap?lan alanlardan biri olmas?na ra?men tarihçilikteki son yönelimler sebebiyle giderek ilgi alan? olmaktan uzakla?maktad?r. Osmanl? siyasi tarihinin de?i?ik meselelerini, bazen genel hatlar?yla belirli zaman dilimi içerisinde, bazen belirli hadiseler zincirinde inceleyen ve her birinin belirli bir tezi ve amac? olan yaz?lardan olu?an Osmanl? Klasik Ça??nda Siyaset‘te, iyi etüt edilmemi?, ama yayg?nl?k kazanm?? konular bir ba?ka aç?dan de?erlendirilmektedir. ?stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, Yeniça? Tarihi Anabilim Dal? Ba?kan? Feridun Emecen, uzun y?llar süren ara?t?rmalar?n?n ürünü olan bu kitab?nda, Osmanl? Devleti‘nin ?mparatorlu?a dönü?üm sürecini içine alan Klasik Ça?‘daki siyaset anlay???n?, gelece?e dair öngörüsünü ve planlar?n? masaya yat?r?yor. Öncelikle, merkezi eksenli Do?u-Bat? siyasetini, merkez d??? uçlara yönelik yeni politikalar?, Osman Gazi‘den Kanuni Sultan Süleyman‘a kadar bir Cihan Devleti‘ne giden a?amalar?, Fatih Sultan Mehmet‘in ak?lc? politikalar?n?, "?ark Meselesi"ni, ?mparatorlu?un kom?u devletlerle ili?kisini, bugüne kadar göz ard? edilen ama merkezi yönetim anlay???n?n mahiyetini ve uzun vadeli stratejik planlamalar?n niteli?ini gösteren yakla??mlar?, detaylar?yla ele al?yor.

Deal of the Day