Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

OSMANLI IMPARATORLUGU VE ETRAFINDAKI DUNYA

$1595 $1795

Avrupal? sefirler, tacirler, gezginler Osmanl? diyar?nda nas?l kar??land?klar?n? yaz?ya dökmeyi 15. ve 16. yüzy?llardan itibaren i? edindiler. Osmanl? vakanüvisleri de imparatorluk s?n?rlar? d???ndaki dünyay? yok saymam??lard?. Seferler, fetihler... hepsi de sava?la ba?lant?l? bu kar?? kar??ya geli?ler, d?? dünya ile bir ili?ki kurma biçimiydi. Ama öte yandan yabanc? tacirlerin ihraç edebilece?i ve edemeyece?i mallara ili?kin çok say?da padi?ah ferman?, ?mparatorluk topraklar? d???ndan gelip Mekkeye gidecek hac?lara verilmi? geçi? izinleri gibi belgeler, ileri gelen Osmanl? görevlilerinin ?mparatorluk s?n?rlar? d???nda kalan yerlerde meydana gelen geli?melerle yak?ndan ilgilenmek zorunda oldu?unu gösteriyor. ?slam hukukunda ve Osmanl? resmi yaz?lar?nda, dünyay?, Darülislam (?slam yurdu) ve Darülharbten (sava? yurdu) olu?an bir yer olarak tarif etmek âdettendi, ama bunlar?n aras?nda bir demir perde yoktu. Fiili bir sava? hali olmad??? zamanlar, Hindistan, Gürcistan ve çe?itli H?ristiyan Avrupa ülkelerinden gelen yabanc? tacirler fazla güçlük ç?kart?lmadan kabul edilirlerdi. Uzun sürelerden beri ?stanbul, ?zmir ve Halepte ikamet eden Venediklilere, Frans?zlara veya ?ngilizlere rastlamak mümkündü. Kültürel aç?dan de?er verilen pek çok e?ya Osmanl? diyar? ile bat?l? kom?ular? aras?nda gidip geliyordu. Bu kitab?n ba?l?ca amaçlar?ndan biri, s?n?rlar?n asl?nda ne kadar geçirgen oldu?unu göstermek. Osmanl? tarihçisi Suraiya Faroqhi, bugüne de?in diplomatik tarih perspektifi içine s?k???p kalm?? olan bir konuyu, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihçilik yakla??mlar?n?n besledi?i bir sentez içine oturtarak, Osmanl? uluslararas? ili?kiler tarihine çok önemli bir katk?da bulunuyor. Bu sentezin belgesel temelini ise Osmanl? ar?iv kaynaklar?ndan çe?itli dillerdeki seyahat anlat?lar?na, diplomatik kay?tlardan co?rafya yaz?lar?na, ki?isel an?lardan sefaretnamelere uzanan çok zengin bir derleme olu?turuyor. Kitab?n sonundaki zengin ve ayr?nt?l? kaynakça, erken modern Osmanl? tarihi üzerine çal??anlar?n daima faydalanabilece?i bir ba?vuru kayna?? niteli?inde.Author: Suraiya FAROQHI
Publisher: Kitap YAYINEVI

ISBN 9789756051627
Dimensions: 0