Osmanl? Deniz Mutfa??

Osmanl? Deniz Mutfa??

$16.95

Tüm kültür de?erlerimizde oldu?u gibi yemek kültürümüzün de gelecek ku?aklara aktar?lma-y?nca unutulup gitti?ini, hele bu kültür mutfak kültürü gibi sözlü ve uygulamal? bir kültür olunca bu kayb?n daha h?zla gerçekle?ti?ini ya??yor ve görüyoruz. Yemekler ayn? zamanda birer kültür elçisidir. Bu nedenle çal??mam?z bu kültürel erozyonu durdurmaya yönelik küçük bir çaba olarak okunmal?d?r.

Bu çal??ma geçmi? ile günümüz aras?nda kültürel ba?lar?n yeniden kurulmas?na katk? sa?lamak, halk?m?z?n ilgisini bal?k ve deniz ürünlerine çekmek ve deniz mutfa??n?n ya?at?lmas? için eski bilgilerin ve tariflerin yayg?nla?mas?n? sa?lamak için kaleme al?nm??t?r.

Burada Osmanl? dönemine ve co?rafyas?na ait deniz mutfa??yla ilgili bilgileri bir araya getirmeye ve bu mutfa?? gözler önüne sermeye çal??t?k. Geçmi?te yap?lan bal?k yemeklerini yap?l?? biçimlerine ve lezzetlerine sad?k kalma gayretiyle günümüz mutfa??na ta??mak kitab?n ana amaçlar?ndan birisi oldu. Kitaptaki tarifler Osmanl?ca orijinal metinleri esas al?narak ?ef Yunus Emre Akkor taraf?ndan günümüz mutfa??na uyarlanm??t?r.

Title Osmanl? Deniz Mutfa??
Author Yunus Emre AKKOR
Publisher Alfa Yayin
SKU BSR-0341
ISBN 9786051066868

Tüm kültür de?erlerimizde oldu?u gibi yemek kültürümüzün de gelecek ku?aklara aktar?lma-y?nca unutulup gitti?ini, hele bu kültür mutfak kültürü gibi sözlü ve uygulamal? bir kültür olunca bu kayb?n daha h?zla gerçekle?ti?ini ya??yor ve görüyoruz. Yemekler ayn? zamanda birer kültür elçisidir. Bu nedenle çal??mam?z bu kültürel erozyonu durdurmaya yönelik küçük bir çaba olarak okunmal?d?r.

Bu çal??ma geçmi? ile günümüz aras?nda kültürel ba?lar?n yeniden kurulmas?na katk? sa?lamak, halk?m?z?n ilgisini bal?k ve deniz ürünlerine çekmek ve deniz mutfa??n?n ya?at?lmas? için eski bilgilerin ve tariflerin yayg?nla?mas?n? sa?lamak için kaleme al?nm??t?r.

Burada Osmanl? dönemine ve co?rafyas?na ait deniz mutfa??yla ilgili bilgileri bir araya getirmeye ve bu mutfa?? gözler önüne sermeye çal??t?k. Geçmi?te yap?lan bal?k yemeklerini yap?l?? biçimlerine ve lezzetlerine sad?k kalma gayretiyle günümüz mutfa??na ta??mak kitab?n ana amaçlar?ndan birisi oldu. Kitaptaki tarifler Osmanl?ca orijinal metinleri esas al?narak ?ef Yunus Emre Akkor taraf?ndan günümüz mutfa??na uyarlanm??t?r.

Deal of the Day