Osmanli'dan Once Onlar Vardi TURKiYE SELCUKLULARI

Osmanli'dan Once Onlar Vardi TURKiYE SELCUKLULARI

$17.50 $14.95

Önce Ortado?u da egemenlik kurdular, sonra Anadolu ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi nin ard?ndan Anadolu nun kap?lar?n? Türklere açt?lar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizansl?larla mücadele ettiler, sonra bölgeyi yang?n yerine çeviren Mo?ollar?n istilalar?na maruz kald?lar. K?sa sürede Avrupa n?n da dikkatini çektiler, sald?klar? korku ve Tanr? dan tamam?yla yüz çevirmi? lanetli bir kavim olup, do?udaki H?ristiyan topraklar?n? istila ederek k?l?çla, çapulla ve ate?le soylar?n? kuruttuklar? gerekçesiyle kendilerine kar?? Haçl? seferleri düzenlendi. Onlar?n dönemine kadar Anadolu yu Romal?lar?n ülkesi anlam?na gelen Romania ismiyle anan Bat?l? kaynaklar, onlarla birlikte bu co?rafyay? Turkia ad?yla anmaya ba?lad?lar. Onlar?n akl?nda, bu co?rafyay? Türkle?tirmek ve ?slâmla?t?rmak vard?. Anadolu nun Türk yurdu haline gelmesinde en büyük paya, en belirleyici role sahiptiler.

Peki Anadolu Türklerinin tarihinde bunca etkili bir yere sahip olmalar?na ra?men neden unutuldular?

Osmanl? ?mparatorlu?u nun kuruldu?u döneme kadar Türklerin Anadolu Yar?madas? ndaki siyasal liderli?ini yapan bir devlet, hem de büyük bir devlet hakk?nda neden yeterli bilgiye sahip de?iliz? Türkiye nin temellerini atan ve Osmanl? n?n sosyal, siyasal ve kültürel arka plan?n? olu?turan Selçuklular gerçekte kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alican taraf?ndan kaleme al?nan Osmanl? dan Önce Onlar Vard?/Türkiye Selçuklular?, modern Türkiye tarihinin ba?lang?ç noktas? olan Türkiye Selçuklular?n? genel bir tarihsel çerçeve içerisinde ele alan bir çal??ma olarak, gerek Osmanl? öncesi dönemin Müslüman Türk tarihi üzerindeki belirleyici etkisine, gerek Osmanl? miras?n?n geli?ti?i siyasal ve sosyokültürel ortama ???k dü?ürmek amac?yla Selçuklular? günümüze ta??yacak.

Title Osmanli'dan Once Onlar Vardi TURKiYE SELCUKLULARI
Author Mehmet ERSAN- Mustafa ALiCAN
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0197
ISBN 9786050809046

Önce Ortado?u da egemenlik kurdular, sonra Anadolu ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi nin ard?ndan Anadolu nun kap?lar?n? Türklere açt?lar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizansl?larla mücadele ettiler, sonra bölgeyi yang?n yerine çeviren Mo?ollar?n istilalar?na maruz kald?lar. K?sa sürede Avrupa n?n da dikkatini çektiler, sald?klar? korku ve Tanr? dan tamam?yla yüz çevirmi? lanetli bir kavim olup, do?udaki H?ristiyan topraklar?n? istila ederek k?l?çla, çapulla ve ate?le soylar?n? kuruttuklar? gerekçesiyle kendilerine kar?? Haçl? seferleri düzenlendi. Onlar?n dönemine kadar Anadolu yu Romal?lar?n ülkesi anlam?na gelen Romania ismiyle anan Bat?l? kaynaklar, onlarla birlikte bu co?rafyay? Turkia ad?yla anmaya ba?lad?lar. Onlar?n akl?nda, bu co?rafyay? Türkle?tirmek ve ?slâmla?t?rmak vard?. Anadolu nun Türk yurdu haline gelmesinde en büyük paya, en belirleyici role sahiptiler.

Peki Anadolu Türklerinin tarihinde bunca etkili bir yere sahip olmalar?na ra?men neden unutuldular?

Osmanl? ?mparatorlu?u nun kuruldu?u döneme kadar Türklerin Anadolu Yar?madas? ndaki siyasal liderli?ini yapan bir devlet, hem de büyük bir devlet hakk?nda neden yeterli bilgiye sahip de?iliz? Türkiye nin temellerini atan ve Osmanl? n?n sosyal, siyasal ve kültürel arka plan?n? olu?turan Selçuklular gerçekte kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alican taraf?ndan kaleme al?nan Osmanl? dan Önce Onlar Vard?/Türkiye Selçuklular?, modern Türkiye tarihinin ba?lang?ç noktas? olan Türkiye Selçuklular?n? genel bir tarihsel çerçeve içerisinde ele alan bir çal??ma olarak, gerek Osmanl? öncesi dönemin Müslüman Türk tarihi üzerindeki belirleyici etkisine, gerek Osmanl? miras?n?n geli?ti?i siyasal ve sosyokültürel ortama ???k dü?ürmek amac?yla Selçuklular? günümüze ta??yacak.

Deal of the Day