OLUMDEN SONRAKi HAYAT

ISIK

$ 9.95 $ 16.00
SKU: ISK-401
ISBN: 9786053280255
Prof. Dr. Suleyman TOPRAK / ISIK YAYINLARI

Share:

Bu eser, bir müminin ölüm alg?s?n?n nas?l olmas? gerekti?inden ba?layarak, sekerat-? mevtte görülen hâller, teçhiz ve tekfin, ruhun bedenden ayr?l???, kabir suali, sorgu melekleri, kabir azab? ve kabir nimetlerinin mahiyetleri hakk?nda, Kur’ân ve Sünnet destekli, selefin görü?leri do?rultusunda, sizi, insan?n en büyük hakikatine do?ru bir yolculu?a ç?kar?yor.

Our brands