Öğretmenim Bir Bakar Mısın?

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?

$14.95
Hangi e?itim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i bir an vard?r. Bu kitap, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i o an?n gücünü anlatmaktad?r. O anda ö?retmen, ö?rencinin gönül kap?s?ndan girerek zihnine ula??r. Ve i?te o an e?itim ba?lar. Ö?retmenin gücü binlerce ya?am in?a eder… Deneyimli bir e?itimci dostumun dedi?i gibi, “Sadece e?itimin de?il, ülkenin lokomotifi ö?retmendir. Gücünün s?n?r? tahminlerin çok ötesindedir.” Ö?retmenim Bir Bakar M?s?n? ö?retmenin ku?aklar boyu devam eden gücüne tan?kl?k yapmak için yaz?ld?. “Ö?rencilik hayat?m boyunca onlarca ö?retmenin ?????ndan faydaland?m, ancak bahsetti?im ö?retmenim bir ba?kayd?. Hani gökte de milyonlarca y?ld?z vard?r, ama birinin ????? di?erlerinden fazlad?r ve size kutup y?ld?z? olur. ??te bu mektubun konusu olan ö?retmenim de benim için öyledir.” “?imdi ben de ö?rencilerime bunu ö?retiyorum. Ö?retmenimle de ileti?imimi sürdürüyor ve onun deste?ini her zaman hissediyorum. Çünkü sevginin bula??c? bir yönü vard?r ve sevgi sonsuzlu?a sahip bir güçtür.” “Hayat?mda o önemli günü hiç unutamam. Ö?retmenimin benim için verdi?i mücadeleyi görmeseydim belki de okuman?n benim için bu kadar önemli ve kutsal oldu?unu anlamayacakt?m. O benim hayata bak?? aç?m? de?i?tirdi, bana mücadele için güç verdi, ondan ald???m güçle devam ettim.”
Title Öğretmenim Bir Bakar Mısın?
Author Doğan Cüceloğlu
Publisher Final Kültür Sanat Yayınları
SKU BSR-0223
ISBN 9786053748830
Hangi e?itim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i bir an vard?r. Bu kitap, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i o an?n gücünü anlatmaktad?r. O anda ö?retmen, ö?rencinin gönül kap?s?ndan girerek zihnine ula??r. Ve i?te o an e?itim ba?lar. Ö?retmenin gücü binlerce ya?am in?a eder… Deneyimli bir e?itimci dostumun dedi?i gibi, “Sadece e?itimin de?il, ülkenin lokomotifi ö?retmendir. Gücünün s?n?r? tahminlerin çok ötesindedir.” Ö?retmenim Bir Bakar M?s?n? ö?retmenin ku?aklar boyu devam eden gücüne tan?kl?k yapmak için yaz?ld?. “Ö?rencilik hayat?m boyunca onlarca ö?retmenin ?????ndan faydaland?m, ancak bahsetti?im ö?retmenim bir ba?kayd?. Hani gökte de milyonlarca y?ld?z vard?r, ama birinin ????? di?erlerinden fazlad?r ve size kutup y?ld?z? olur. ??te bu mektubun konusu olan ö?retmenim de benim için öyledir.” “?imdi ben de ö?rencilerime bunu ö?retiyorum. Ö?retmenimle de ileti?imimi sürdürüyor ve onun deste?ini her zaman hissediyorum. Çünkü sevginin bula??c? bir yönü vard?r ve sevgi sonsuzlu?a sahip bir güçtür.” “Hayat?mda o önemli günü hiç unutamam. Ö?retmenimin benim için verdi?i mücadeleyi görmeseydim belki de okuman?n benim için bu kadar önemli ve kutsal oldu?unu anlamayacakt?m. O benim hayata bak?? aç?m? de?i?tirdi, bana mücadele için güç verdi, ondan ald???m güçle devam ettim.”

Deal of the Day