Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

O'nu Goremeyenler

$495

Üveys el-Karanî’nin yürek burkan hikâyesini ço?umuz biliriz. Annesinden izin alarak Efendiler Efendisini görmek üzere yola ç?km??, bu u?urda çöller a?m??, fakat O’nu (s.a.s.) göremeden geri dönmü?tür.

Pek ço?umuz için ça?r???m yapmayacak olan muhadram kelimesi belki Üveys el-Karanî ile birlikte an?ld???nda anlamca yerine oturacakt?r. Evet o bir muhadramd?r. Efendiler efendisinin ça??nda ya?am??, O’nun davetine “evet” demi?, fakat O’nu (s.a.s.) görememi?tir.

Elinizdeki eserde, Üveys el-Karanî ile birlikte, O’nu (s.a.s.) göremeyen 43 “muhadram” ele al?nm??; sahabe ile tabiin aras?nda ara nesil say?lan bu örnek insanlar?n Hz. Peygamber’in sünnetine ba?l?l?klar?, hadislerin sonraki nesillere aktar?lmas? hususundaki hizmetleri i?lenmi?tir. 

ISBN: 9756079088
Yay?nevi: Yeni Akademi Yayinlari
Yazar: Osman Bilgen
Format: Karton kapak, 164 sayfa, 13.5x21cm


Author: Osman Bilgen
Publisher: ISIK AKADEMi Yayinlari

ISBN 9789756079089
Dimensions: 0