Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Nur BABA

$1095 $1295

Yirminci yüzy?l?n ilk yar?s?nda büyük bir üretkenlikle dergilere yazd??? ?iir, öykü, makale ve ele?tri türü yaz?larla Türk edebiyat? sahnesine ad?m?n? atan Yakup Kadri Karaosmano?lu, romanlar?, hikayeleri, denemeler, oyunlar? ve an?lar?yla, en önemli edebiyatç?lar?m?z aras?nda yer al?r. Üslup özellikleri bak?m?ndan Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdi?i eserler Türkçe'nin geçirdi?i bütün evreleri yans?t?r. Eserlerinin konu ve fikir zenginli?i de dil özelliklerinin çe?itlili?inden a?a?? kalmaz. Yakup Kadri'nin Frans?z edebiyat? etkisinde ba?layan yzarl???, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavu?arak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çat??malar?na ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecr-i Ati'den yeti?mi? ama bunu izleyen elli y?l boyunca toplumsal ko?ullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri roman?n dokusuna i?lemek için roman tekni?iyle de bo?u?mu? bir yazar olan Karaosmano?lu'nun eserleri, hala tüketilmemi? ayr?nt?lar?n?n tart???l?p incelenmesi gereken zengin bir "panorama"d?r.Author: Yakup Kadri Karaosmanoglu
Publisher: Iletisim

ISBN 9789754703696
Dimensions: 0