Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

NOOKS AND CRANNEIES OF OLD ISTANBUL

$1495 $2000

We have run out of stock for this item.


20 y?ld?r yurtiçinde ve d???nda rehberlik yapan Ahmet Faik Özbilge, eski Istanbul'un önemli yerle?im merkezlerinden, Haliç k?y?lar?ndaki Fener, Balat ve Ayvansaray semtlerini kar?? kar?? dola?arak bu kitab? kaleme ald?.

Kitap, Kariye Müzesi'nden ba?lay?p, Ayvansaray Surlar?'n? takip eden, sonras?nda da Balat ve Fener'i geçip, Cibali'ye dek uzanan, bir tam günde katedilebilecek gezi güzergah?n? anlatmakta.

Gezi boyunca Bizans ve Osmanl? döneminden kalan, bir k?sm? kaderine terk edilmi?, bir k?sm?ysa hâlâ zamana ve ilgisizli?e direnebilen sinagog, kilise, cami, saray, zindan, türbe, mektep, hamam ve çe?melerin hazin hikayelerini dinleyeceksiniz.

?ehrin kültürel mozai?inin temelini olu?turan üç büyük dine mensup insanlar?n yan yana kutlad?klar? Paskalya, H?drellez, Hamursuz ve Ramazan bayramlar?nda neler yap?ld???n?, neler yenilip içildi?ini, içinde her ?eyin bulundu?u ve bir arada ya?aman?n simgesi olan o güzelim a?urenin tad?n? al?rm??ças?na okuyacaks?n?z.

Zaman zaman kendinizi k?raathaneleri, restoranlar?, meyhaneleri, çar??lar?, dükkanlar?, imalathaneleri dola??rken bulacak; 6-7 Eylül Olaylar?, Varl?k Vergisi uygulamas?, Meclis-i Mebusan'?n kurulu?u, Büyük Mübadele, köyden kente göç gibi toplumsal olaylar?n bölgeye etkilerini göreceksiniz.

Son y?llarda, Avrupa Birli?i'nin de çe?itli fonlarla rehabilitasyonuna katk?da bulundu?u Fener, Balat, Ayvansaray semtlerini gezmeye gitti?inizde ya da evinizde, Ahmet Faik Özbilge'nin sohbet havas?nda yazd??? bu kitab? okurken büyük keyif alacaks?n?z..Author: Ahmet OZBILGE
Publisher: E Yayinlari

ISBN 9789753902700
Dimensions: 0