Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

NEREYE GITTI ISTANBUL

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Inceli?i olan nokta, san?r?m ?uras?d?r: Ya?ama biçimleri ve mekanlar?, uzun y?llarda ku?aklar?n birbiri üzerine koyarak biriktirdi?i, bir toplum kültürü biçimi olu?turuyordu. Süreklili?i olan ku?aklar, süreklili?i olan mekanlarda, kendilerine özgü bir ya?ama biçemi olu?turuyordu. Mekanlarda, toplumda ve ya?amda süreklilik vard?. Zaman de?i?iyor, süreklilik bozulmuyordu. Ama 20. yüzy?l?n sonuna yakla??rken, Istanbul'da mekanlar da de?i?ti, ?ehir de de?i?ti, insanlar ise büsbütün de?i?ti. Ben art?k ya?ad???m ve ya?land???m bu ?ehri, yad?rg?yorum. Ayd?n Boysan nüfusu 1950'de bir milyonken yar?m yüzy?l içinde azmanla?arak onbe? milyonluk bir megakente dönü?en, do?du?u, büyüdü?ü, ya?ad??? ve ya?land??? ?ehir, Istanbul üzerine dü?ünüyor, her zamanki mizah duygusu ve kendine özgü, renkli üslubuyla.



Author: Aydin BOYSAN
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750808746
Dimensions: 0