Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Neredesi?n Çelebi?

$099

We have run out of stock for this item.


Bu kitapta, yarat?lm??lar?n en azizi olma vasf?na yara??r görkemli bir zarafet medeniyeti in?a eden zarif insanlar? gündeme ta??yoruz?

Söze ?iirle, renge resimle, ta?a mimariyle, sese besteyle zarafet kazand?rarak insanl??a nice estetik ?ahikalar? arma?an eden Nedimleri, Levnileri, Sinanlar? gündeme ta??yoruz.

Ziyaret etti?i dostunu evinde bulamay?nca kap?ya: Bugün ayak öpmeye imkân olmad?. Kap?n?n e?i?ini öptüm ve gittim diye bir beyit b?rakan zarif ?stanbul beyefendilerini gündeme ta??yoruz.

Hat sanat?n?n ?aheseri say?lacak nice Kur'an-? Kerim'ler yazd?klar? halde büyük bir tevazuyla Allah'?n Kitab?'nda benim ad?m?n ne i?i olabilir! diye eserlerine imza atmay? edebe ayk?r? gören hakiki sanatkârlar? gündeme ta??yoruz

Ta??yoruz; çünkü böylesi muhte?em bir edep kültürünün yap?ta?lar? olan nezaket ve zarafet kokulu bu güzel insanlar, bizim kültür kodlar?m?z, gelene?imiz ve gelece?imiz...

Yüzy?llar boyunca biz kimli?imizi ve ki?ili?imizi gürül gürül akan bu bereketli nehirde besledik.

Birkaç as?rl?k yiti?imiz olan erdemi yeniden ke?fedip insan olma mücadelesine giri?mek için bu kitap bir davetiyedir.Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yay?nlar?

ISBN 9789758540679
Dimensions: 0