Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Muhakemat Uzerine

$795 $1200

We have run out of stock for this item.


"Bugün, hem müspet ilimler hem de dinî ilimler sahasýnda halledilmesi gereken dünya kadar mesele var. Muhâkemât eseriyle çaða tembihte bulunan ve istidatlý kafalarý düþünmeye davet eden çaðýn düþünürü Bediüzzaman diyor ki: Bana göre islâm milleti sekiz asýrdan beri durgunluk yaþamaktadýr. Demek ki, topyekün islâm dünyasýnda, bu birkaç asýrlýk zaman zarfýnda çaðýn problemlerini kucaklayacak ilim adamý yetiþmemiþtir."

M. Fethullah Gülen

* * *
"“Muhâkemât” bize her yönden farklý bir ufuk açtý. Bazý konularýný “Hakikat Çekirdekleri”nde ve “Lemeat”ta görmüþ, okumuþtuk. Bazý meseleleri “Ýþârâtü’l-i’caz"da vardý ama Muhâkemât tek baþýna derli toplu hâlde apayrý bir þaheserdi. O bahçeye girmeden çiçek ve meyveleri görülmez; o deryaya dalmadan, derinliklerindeki hazineler ve sergilenmiþ olan mücevherler temaþa edilemez. Onun için iyi gavvas olmak gerekir."

Abdullah AymazAuthor: Abdullah AYMAZ
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789759090968
Dimensions: 0