Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mucizevi Mandarin

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Ya?l? ve çirkin bir mandarin, kar??l???n? parayla ödeyece?i zevk gecesi için ola?anüstü güzel, ama ta? kalpli bir fahi?eye gitmi?. Sabaha kar??, ya?l? adam?n uykuya dalmas?n? f?rsat bilen genç kad?n, soyguncu dostlar?n? ça??rm??. Ne var ki mandarin, tilki uykusundan f?rlad??? gibi olanca gücüyle kar?? koymaya, dövü?meye ba?lam??. Haydutlar hem kalabal?k, hem de i?inin ehliymi?. onu kolayca kö?eye s?k??t?rm??lar. Ancak ne kadar vururlarsa vursunlar, bu zay?f, çirkin bedende yara aç?lmad???n?, can al?c? darbelerin iz b?rakmad???n? görmü?ler. B?çaklar?n?, k?l?çlar?n? çekmi?ler, ama en keskin b?çak, en ac?mas?z k?l?ç bile mandarine hiçbir ?ey yapam?yormu?. Sonunda korkup kaçm??lar. Dövü?ü izleyen kad?n, ya?l? adam?n mucizevi gücünden etkilenmi?, bir kez daha, bu sefer a?k ad?na sevi?mek istemi?. Onu hayranl?kla, arzuyla, ?efkatle ok?amaya ba?lam??. Gelgelelim güzel kad?n?n her donu?unda mandarinin bedeninde yeni bir yara beliriyormu?, dövü?ün, darbelerin, b?çaklar?n, k?l?çlar?n açt??? yaralarm?? bunlar. ?çten bir ilgi ve ?efkat görene dek gizli kalm??lar. Sonunda mandarin kanlar içinde kad?n?n kollar?nda y???lm??, ölmü?. Bir zamanlar izledi?im Mucizevi Mandarin ad?ndaki bir balenin, eski Çin efsanelerinden al?nma öyküsünü, ilk sevi?memizden hemen sonra Sergio'ya anlatm??t?m. Nedense anlatt?klar?mdan pek ho?lanmad?, ama bu öykü benim en sevdiklerimden biridir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Asli Erdogan
Publisher: Everest Yayinlari

ISBN 9789752893108
Dimensions: 0