Mucizevi Mandarin

Save

Desen Kitapevi

$ 6.95 
SKU: ANT-DSN-0121
ISBN: 9789752893108
Asli Erdogan / Everest Yayinlari

Share:

Dünya okurlar?nca gelece?e kalacak elli yazar aras?nda say?lan Asl? Erdo?an?n ilk öykü kitab?: Mucizevi Mandarin. Yaln?zca Türkçede de?il çevrildi?i yabanc? dillerde de ayn? ilgiyi uyand?rm?? bir kitap. Hoyratl???n kar??s?ndaki ince ve güçlü bir direnç

Yitik gözün bo?lu?unda
Mektup, size
Giderken
Aynan?n dibine yolculuk (imgeler)
Unutulmu? topraklar
Geçmi? ülkesinden bir konuk
Bir a?k öyküsü
Hüzünlü kahveler
Mucizevi mandarin
S?rp lokantas? ve Michelle
Varl?k
Gökyüzü
Unutulmu? topraklar

Ya?l? ve çirkin bir mandarin, kar??l???n? parayla ödeyece?i zevk gecesi için ola?anüstü güzel, ama ta? kalpli bir fahi?eye gitmi?. Sabaha kar??, ya?l? adam?n uykuya dalmas?n? f?rsat bilen genç kad?n, soyguncu dostlar?n? ça??rm??. Ne var ki mandarin, tilki uykusundan f?rlad??? gibi olanca gücüyle kar?? koymaya, dövü?meye ba?lam??. Haydutlar hem kalabal?k, hem de i?inin ehliymi?. onu kolayca kö?eye s?k??t?rm??lar. Ancak ne kadar vururlarsa vursunlar, bu zay?f, çirkin bedende yara aç?lmad???n?, can al?c? darbelerin iz b?rakmad???n? görmü?ler. B?çaklar?n?, k?l?çlar?n? çekmi?ler, ama en keskin b?çak, en ac?mas?z k?l?ç bile mandarine hiçbir ?ey yapam?yormu?. Sonunda korkup kaçm??lar. Dövü?ü izleyen kad?n, ya?l? adam?n mucizevi gücünden etkilenmi?, bir kez daha, bu sefer a?k ad?na sevi?mek istemi?. Onu hayranl?kla, arzuyla, ?efkatle ok?amaya ba?lam??. Gelgelelim güzel kad?n?n her donu?unda mandarinin bedeninde yeni bir yara beliriyormu?, dövü?ün, darbelerin, b?çaklar?n, k?l?çlar?n açt??? yaralarm?? bunlar. ?çten bir ilgi ve ?efkat görene dek gizli kalm??lar. Sonunda mandarin kanlar içinde kad?n?n kollar?nda y???lm??, ölmü?. Bir zamanlar izledi?im Mucizevi Mandarin ad?ndaki bir balenin, eski Çin efsanelerinden al?nma öyküsünü, ilk sevi?memizden hemen sonra Sergio ya anlatm??t?m. Nedense anlatt?klar?mdan pek ho?lanmad?, ama bu öykü benim en sevdiklerimden biridir.

Our brands