Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Moskof

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Toplumlar ve milletler aras?ndaki z?tl??a, buzda?? ve yanarda? derecesinde en keskin örnek olarak, Moskofla Türkün gösterilebilece?ini söyleyen Necip Faz?l, bu eserinde tarihî bir perspektif içinde Türk- Rus münasebetlerinin tahlilini yapar. Bu tahlilin içinde «Moskof» sözcü?ünün ifade etti?i mânâ kadar Altun Ordu’dan ba?layarak Cumhuriyet devrine kadarki Türk tarihinin kritik dönemlerinin te?his ve mânaland?r?lmas? da vard?r.
Üç ana bölüm halindeki eserin, kitap boyunca ispat?na giri?ilen temel tezi ise, 1917 ihtilalinden sonra bütün dünyan?n ba??na belâ kesilen Rusya’n?n dünya sahnesine ç?kmas?nda iki müslüman ve as?llar? Türk ba?bu?un, 14. As?r sonlar?nda Timurlenk'in ve 18. As?r ba?lar?nda Baltac? Mehmed Pa?a’n?n sorumlu oldu?udur.

Author: Necip Faz?l K?sakurek
Publisher: BUYUKDO?U

ISBN 9789758180288
Dimensions: 0