Minik Bebegime Afiyetle

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-262
ISBN: 9789752696983
Hatice Kubra Tongar / Nesil Yayinlari

Share:

Elinde bu kitab? tutan sevgili anneler…

Bebe?iniz için haz?r sat?lan mamalar? kullanabilir ya da kulaktan duyma mama tarifleriyle mini?inizin sa?l???na –istemeden de olsa– zarar verebilirdiniz. Ama siz, bütün bunlar?n yerine bu kitab? al?p bebe?inizi hangi ayda, hangi tarifle bulu?turaca??n?z? ke?fettiniz…

Bebe?inizin ilk y?l?nda ihtiyac? olan mama tariflerinin yer ald??? bu kitap, bir annenin bebe?ine haz?rlad??? menüleri kaleme almas?yla ortaya ç?kt?.

Doktorlar?n ve bir bebe?in onay?ndan geçen bu tariflerde neler yok ki? “Bebe?imi lezzetli mamalarla, sa?l?kl? ?ekilde beslemek istiyorum” diyen bütün annelerin ba?ucu kitab?nda, ara ö?ünler, ara ö?ünler, kahvalt? menüleri, çorbalar, püreler, sebzeler, et yemekleri, içecekler, tatl?lar… Bebe?inizin ihtiyac? olan tüm g?dalarla ilgili tarifler bu kitapta…

“Bu kitap, bebe?inizin ihtiyac? olan ek besinleri, konserve edilmi? g?dalarla gidermek yerine, sizi mutfa?a davet ediyor. Suni bir anneli?e de?il, doyas?ya bir anneli?e te?vik ediyor. Siz fark?nda olun ya da olmay?n, mutfakta bebe?inize haz?rlamak üzere do?rad???n?z her bir meyve, her bir sebze bebe?inizle duygu bütünlü?ünü kurduruyor… Böylesi güzel bir çal??may? annelere arma?an eden Hatice Kübra Tongar Han?m`?n eme?ine sa?l?k…”
Pedagog ADEM GÜNE?

“?nsan?n hayat boyu güzel bir beslenme al??kanl???n? kazanabilme yetisi bebeklikte ba?lar. Yemek, yaln?zca bebe?imizi doyurmak için de?il, onun damak tad?n? ve estetik zevkini geli?tirmek için de gereklidir. Tüm anne ve anne adaylar?n?n bu kitaptaki birbirinden faydal? tariflerden yararlanaca??na inan?yorum…”
Çocuk Geli?imi ve E?itimi Uzman? SERAP BUHARALI

“Hatice Kübra Tongar taraf?ndan haz?rlanm?? bu kitap, anne sütünün önemini güzel bir ?ekilde ifade etmekle beraber, ek g?dalara geçi? döneminde annelere rehber olacak pratik bilgiler ve tarifler içermektedir. Ben de bir çocuk doktoru olarak bu kitaptaki tariflerin anneler için çok faydal? olaca??na inan?yorum…”
Doktor MET?N KAPUKAYA

Our brands