MiLLi MUCADELE ANILARI

MiLLi MUCADELE ANILARI

Author: Rahmi AKBAS
$10.00 $8.95

1916 senesinin A?ustos ay?nda, 18 ya??nda iken askere al?na Ali Balaban, Birinci Dünya Sava??n?n en yo?un ya?and??? dönemlerde Kutül Amara, Ba?dat ve Tikrit Cephelerinde Ali Ihsan (Sabis) Pa?an?n komutas?nda sava?m??t?r. Sava??n bitmesi ile Sö?üte dönmesine ra?men 1920 senesinde, tekrar askere ça?r?lan Ali Onba??, önce Bursa Posta Karakol Kumandan Okuluna gönderilmi?; ancak Milli Mücadelenin ba?lamas? ile Sö?üt Jandarma Birli?inde görevlendirimi?tir. Milli Mücadelenin en ?iddetli çat??malar?ndan olan Birinci ve Ikinci Inönü Muharebelerine Eski?ehir Merkez Muhaf?z Komutanl??? emrinde Jandarma Onba?? olarak kat?lan Ali Onba??, 7 y?l görev yapt??? askerlikten 22 Ekim 1923te terhis olmu?tur. Sö?ütte at arabac?l??? ve ipek böce?i fabrikalar?nda çavu?luk yaparak hayat?n? kazanan Ali Balaban, Istiklal Madalyas? ile taltif edilmi?tir. Ali Onba?fn?n, bölgesinde ya?anm?? olaylar? ve askerlik an?lar?n? kaleme ald??? hat?ralar?, o dönemde Bilecik ve Sö?ütten bu olaylar?n nas?l görüldü?ü aç?s?ndan önemli bir kaynak olarak görülmelidir.

Title MiLLi MUCADELE ANILARI
Author Rahmi AKBAS
Publisher Yeditepe Yay?nevi
SKU BSR-1089
ISBN 9786054052738

1916 senesinin A?ustos ay?nda, 18 ya??nda iken askere al?na Ali Balaban, Birinci Dünya Sava??n?n en yo?un ya?and??? dönemlerde Kutül Amara, Ba?dat ve Tikrit Cephelerinde Ali Ihsan (Sabis) Pa?an?n komutas?nda sava?m??t?r. Sava??n bitmesi ile Sö?üte dönmesine ra?men 1920 senesinde, tekrar askere ça?r?lan Ali Onba??, önce Bursa Posta Karakol Kumandan Okuluna gönderilmi?; ancak Milli Mücadelenin ba?lamas? ile Sö?üt Jandarma Birli?inde görevlendirimi?tir. Milli Mücadelenin en ?iddetli çat??malar?ndan olan Birinci ve Ikinci Inönü Muharebelerine Eski?ehir Merkez Muhaf?z Komutanl??? emrinde Jandarma Onba?? olarak kat?lan Ali Onba??, 7 y?l görev yapt??? askerlikten 22 Ekim 1923te terhis olmu?tur. Sö?ütte at arabac?l??? ve ipek böce?i fabrikalar?nda çavu?luk yaparak hayat?n? kazanan Ali Balaban, Istiklal Madalyas? ile taltif edilmi?tir. Ali Onba?fn?n, bölgesinde ya?anm?? olaylar? ve askerlik an?lar?n? kaleme ald??? hat?ralar?, o dönemde Bilecik ve Sö?ütten bu olaylar?n nas?l görüldü?ü aç?s?ndan önemli bir kaynak olarak görülmelidir.

Deal of the Day