Meraklısı için Casuslar Kitabı

Meraklısı için Casuslar Kitabı

Author: Murat Yetkin
$17.95

“Casusluk siyasetin görünmeyen yüzü, sava??n ba?ka araçlarla devam?d?r.”

Title Meraklısı için Casuslar Kitabı
Author Murat Yetkin
Publisher Do?an Kitap
SKU BSR-0245
ISBN 9786050956146

“Casusluk siyasetin görünmeyen yüzü, sava??n ba?ka araçlarla devam?d?r.”

“James Bond iki günde yakalan?rd?.” Kendisi de “Majestelerinin hizmetinde” bir ?ngiliz ajan? olan Ian Fleming’in, James Bond karakterini yarat?rken model ald??? S?rp ajan Du?ko Popov, an?lar?nda böyle diyordu. Küresel siyasetin görünmeyen dünyas?nda tarihin ak???n? de?i?tiren Popov, yakalanmamay? ba?arm?? m?yd?? Sadece o da de?il. CIA’in Türk-?slam Sentezi uzman? Özbek Türk’ü Ruzi Nazar’?n Türkiye’de görev yapt??? 11 y?lda iki askeri darbe oldu. KGB’nin Ortado?u operasyonlar?na yön veren Azeri Türk’ü Haydar Aliyev, Sovyetler y?k?ld?ktan sonra bugünkü Azerbaycan’? kurdu. Nazar ve Aliyev, So?uk Sava?’ta kar?? saflardayd?. O dönem Türk istihbarat?n?n ba??nda Fuat Do?u vard?. Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenler kar??s?nda M?T neler yap?yordu? Türk istihbarat?n?n en ba?ar?l? ve en tart??mal? operasyonlar? neydi? Kar??n?za kimi zaman CIA kimi zaman da KGB ajan? olarak ç?kacak hiç tahmin etmeyece?iniz isimler… Usta gazeteci ve ara?t?rmac? yazar Murat Yetkin, Merakl?s? ?çin Casuslar Kitab?’nda, bütün bu tabloyu okurla ilk defa bulu?acak bilgilerle anlat?yor.

Yine macera roman? tad?nda, yine bir solukta okuyaca??n?z tempoda.

Deal of the Day