Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Meleklere Inaniyorum (Iman Serisi-2)

$595

We have run out of stock for this item.


Ýmanýn þartlarýný konu alan seride Ýslamî temel kaynaklar ve yaþanmýþ hadiseler dikkate alýnarak hazýrlanan altý kitabý sunuyoruz. Seride dil ve anlatým olarak ilköðretim ikinci kademe ve lise seviyesini esas alýndý. Ýmanýn þartlarýný öðrenmek isteyen genç, yetiþkin herkesin istifade etmesi temennisiyle okurlarýmýzýn beðenisine sunuyoruz.

Allah Resulü buyurdular ki:
- Ýnsanýn kalbine doðruyu ve gerçeði ilham etmekle, Kur'ân okurken yeryüzüne inmekle, sokaklarý dolaþýp zikir, Kur'ân ve ilim meclislerini arayýp bulmakla, müminlere rahmet okumakla görevli melekler vardýr. Her bir yaðmur ve kar tanesini yeryüzüne indiren ve bir daha görevi olmayan melek de vardýr. Semada dört parmak sýðacak kadar boþ bir yer yoktur. Her tarafta, Allah'a secde için alnýný koymuþ bir melek vardýr. Meleklerin sayýsýný ancak Allah bilir.Author: Osman ORAL
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9789944138642
Dimensions: 0