Mazhar Olmak (Kitap+Cd)

Mazhar Olmak (Kitap+Cd)

Author: Mazhar Alanson
$40.00 $24.95

MAZHAR ALANSON K?TABINI ANLATIYOR!

Book Title Mazhar Olmak (Kitap+Cd)
Author Mazhar Alanson
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0028
ISBN 9786051312972

MAZHAR ALANSON K?TABINI ANLATIYOR!

"Resimlerini, ?ark? sözlerini, notalar?n?, yaz?lar?n?, günlüklerini, foto?raflar?n? hatta hat?ra diye saklad??? her türlü kâ??t parças?n? kullanarak bir kitap tasarlad???n? biliyor musunuz?"

 -Cihan D?NAR

 

Mazhar Alanson,  Mazhar Olmak kitab?yla bu zamana kadar hiç açmad??? dünyas?n?n kap?lar?n? aç?yor. Mazhar Alanson, kitab?nda dillerden dü?meyen ?ark?lar?n?n hikâyesini anlat?yor.

 

Özenle haz?rlad??? kitap, Mazhar Alanson’un müzikal hayat?n?n günlü?ü gibi... Âdeta ?ark?lar?n?n perde arkas?n? gösteriyor.

 

Sadece ?ark?lar? da de?il, Mazhar Alanson’un tüm hayat?ndan foto?raf albümleri ve resimlerini görecek; âdeta dü?üncelerini okuyacaks?n?z.

 

Yazd??? her söz besteledi?i her notayla bu topraklarda ya?ayan, ya?am?? ve ya?ayacak milyonlarca insan?n kalbine dokunmu?, dokunmaya da devam eden sahici bir müzisyenin dünyas?na misafir olmaya haz?r m?s?n?z?

 

Baz? sayfalarda Mazhar Alanson’un aile hat?ralar?n? okuyacak, baz? sayfalarda da MFÖ hayranlar?n?n grubun söz ve beste a?amas?ndaki ?ark?larda nas?l de?i?iklikler yapt???n? Mazhar Alanson’un o do?al ve içten anlat?m?yla okuyacaks?n?z.

 

“Diday Diday Day” ?ark?s?ndaki ‘diday’?n ne anlama geldi?ini...

 

70’li y?llarda bir mavi yolculuk s?ras?nda belki de ‘güllerin içinde’ unutulmayan hangi ?ark?y? besteledi?ini...

 

Orhan Pamuk ve Kadir ?nan?r’la askerlik foto?raflar? ve hat?ralar?n?...

 

“Peki Peki Anlad?k” ?ark?s?n? kime yazd???n?...

 

Mazhar Alanson’a ‘âh’ çektiren ?ark?lar?n?...

 

Her ya?murlu sabah akla ilk gelen ?ark? olan “Bu Sabah Ya?mur Var ?stanbul’da” ?ark?s?n? bir zamanlar hiçbir plak ?irketinin anlamad???n?...

 

Dans etmeyen hiçbir ?ark?c?, dans edilmeyen hiçbir klibin olmad??? ülke: Hindistan gezisini...

 

Her gezisinde bazen ?ark? besteleyen bazen de “Vay be” dedirten dü?üncelerini... Amsterdam gezisini... Amerika gezisini (New York Sokaklar?nda)... Shanghai gezisini... Ve Paris’i...

 

Bir ilahiden yola ç?karak rock tarz?n? nas?l sevdirdi?ini...

 

“Me?er amma da çok yaln?z insan varm??” dedi?i  “Yaln?zl?k Ömür Boyu” ?ark?s?n?n duygular?n?...

 

K?sacas?; “Çok gürültü var duyulmuyor sözlerim” diyen bir sanatç?n?n öyküsünü ve kendi kendine söyledi?i ?ark?lar?n? duyacaks?n?z.

 

Dolay?s?yla kitab?n sayfalar?n? çevirirken Mazhar Alanson’un hat?ralar? gözünüzde canlanabilir ve özel anlar?n? payla?abilirsiniz.

 

Mazhar Alanson’un MazharOlmak1 sahne performans?n?n ne kadar iyi oldu?unu, be?enildi?ini okumu?, dinlemi? olabilirsiniz. Mesela, Cem Y?lmaz gösteri s?ras?nda “Bugüne kadar burada seyretti?im en iyi gösteriydi” diyor.

 

?imdi bir yazar olarak Mazhar Alanson’u Nesil Yay?nlar?’ndan ç?kan Mazhar Olmak kitab?n? okumaya haz?r m?s?n?z?

 

Mazhar Alanson, kendi cümleleriyle hayranlar?na kitab?n? ?öyle anlat?yor:

“Bu CD’deki ?ark?lar?m? mikrofon kar??s?na geçip bir kerede gac?rt?s? t?s?, tu?u, detonesi, ?a??rmas?, heyecan?, duygusu, hepsi içinde art arda çald?m söyledim. Neticede sonradan hepsini en düzgün hâliyle çald?ysam da; daha sonra ilk kayd?ma geri döndüm. Dinlerken hat?ralar, y?llar gözünüzde canlanabilir. Ne de olsa ‘sahibinin sesinden.’ Siz de yava?tan ya?land???n?z? hissedebilirsiniz. Eski, yeni a?klar?n?z? hat?rlayabilir ya da yeniden â??k olmak isteyebilirsiniz. Bir ipucu vereyim. A?k zordur akl?n?zda bulunsun... Resimlere gelince, y?llar içinde yapt???m ?eyler.

Kitaba umar?m s?k?lmadan bakar, okur, dinler ve seversiniz. Böyle bir örnek oldu?unu görmedim. Umar?m siz de seversiniz.”

(Tan?t?m bülteninden)

 

MÜZ?K CD'S? PARÇA L?STES?:

 

1. BODRUM

2. YANDIM

3. BEN?M HALA UMUDUM

Deal of the Day