Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Masumiyet Müzesi

$1095 $1295

“Hayat?m?n en mutlu an?ym??, bilmiyordum.”
Nobel ödüllü büyük yazar?m?z Orhan Pamukun harikulade a?k roman? bu sözlerle ba?l?yor.

1975te bir bahar günü ba?lay?p günümüze kadar gelen, ?stanbullu zengin çocu?u Kemal ile uzak ve yoksul akrabas? Füsunun hikâyesi: H?z?, hareketi, olaylar?n?n ve kahramanlar?n?n zenginli?i, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki f?rt?nalar? hissettirme gücüyle, Masumiyet Müzesi, elinizden b?rakamayaca??n?z ve yeniden okuyaca??n?z kitaplardan biri olacak.

Masumiyet Müzesini okurken yaln?z a?k hakk?nda de?il, evlilik, arkada?l?k, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakk?ndaki bütün dü?üncelerinizin derinden etkilendi?ini ve kitab?n rengârenk dünyas?ndan hiç ayr?lmak istemedi?inizi göreceksiniz.

Roman? yazd?ktan dört y?l sonra, 2012’de, Pamuk roman?yla ayn? adl? müzeyi Çukurcuma’da açt?. ?imdiye dek on binlerce ziyaretçinin gezdi?i müze için ünlü sanat tarihçisi Simon Schama, Financial Times gazetesine yazd??? yaz?da, “Dünyadaki en güçlü, en güzel, en insanî ve en etkileyici ça?da? sanat eseri,” diye yazd?. “Ayn? zamanda hem ?iir hem karamizah gibi; hem zarif ve ?efkatle dolu, hem de kutu kutu, vitrin vitrin, estetik olarak muhte?em.”Author: Orhan PAMUK
Publisher: YKY Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750826146
Dimensions: 0