Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Lüsyen (Mini Kitap)

$1495 $2700

We have run out of stock for this item.A?k adeta randevula?t? onlarla… 1912 bahar?nda… Belçika'da… Biri Türk edebiyat?n?n en büyük ?airiydi, di?eri Brüksel'de üniversiteye haz?rlanan bir ö?renci… Abdülhak Hamid altm?? ya??ndayd?; Lüsyen on sekiz… Dünya, topyekûn bir sava?a girmek üzereydi. Osmanl? saray?n?n çat?rdad??? dönemde Brüksel'den Londra'ya, Viyana'dan Budape?te'ye, Venedik'ten ?stanbul'a uzanan bir co?rafyada, tarihe nak?olmu? ama zamanla unutulmu? bir ili?ki ya?ad?lar. Atatürk, dans etti Lüsyen'le… Tevfik Fikret ona edebiyat dersi verdi. ?nönü, evlerinde satranç oynad?. Nâz?m Hikmet, sofralar?nda yemek yedi. Kimler yok ki bu belgesel roman?n sayfalar? aras?nda. Mehmed Âkif'ten Victor Hugo'ya, Damat Ferid'den Oscar Wilde'a, Yahya Kemal'den Hindenburg'a, Necip Faz?l'dan Kar?nde?en Jack'e, Sultan Abdülmecid'den Nam?k Kemal'e, Sultan Re?ad'dan Talat Pa?a'ya geçen asr?n en ünlü portreleri…Ve onlar?n aras?nda, bir ça? yang?n?n?n tam ortas?nda ya?anm?? inan?lmaz bir a?k hikâyesi…
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Can Dundar
Publisher: CAN Yayinlari

ISBN 9789750731730
Dimensions: 0