Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Leyla ile Mecnun

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Arka Kapak Yaz?s? (Tan?t?m Bülteninden)

“Bir yan?m?z çöl bir yan?m?z deniz…”

 “Zaman döngüseldir ve farkl? seçimler yapsan da ayn? hayat? ya?ars?n. Sana verilmi? bir ömür vard?r. Bu dünyadaki zaman?n bellidir. Ve her ?ey bir denge içindedir. Biz... Daha do?rusu ben, o dengeyi bozdum…”

Ayn? gün ayn? hastanede do?malar?yla ba?lad? her ?ey. Bir hayat?n birden fazla kez ya?anabilece?inin ve yar?m kalm?? her hikâyenin tamamlanmaya muhtaç oldu?unun bir kan?t?yd? onlar. Peki Mecnun bu sefer Leylas?na kavu?abilecek mi?  Yoksa yine çölde mi açacak gözlerini? Çünkü o çöl çaresiz â??klar?n son dura??d?r. Kavu?amayan â??klar o çölde aralar sevdi?ini, kavu?anlarsa emlakç? emlakç? dolan?r dururlar, 2+1 kombili.

Yay?nland??? dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez bamba?ka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden bulu?uyor. Mecnun, ?smail Abi, Erdal Bakkal, Baba ?skender, Yavuz H?rs?z, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakall? Dede bu kez bamba?ka bir maceran?n pe?ine dü?üyor. O geminin gelece?ine ilk günkü gibi inananlar?n, sevdi?i k?z?n gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanlar?n hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’?n kalemiyle yeni ba?lang?çlar için geri dönüyor.Author: Burak Aksak
Publisher: Kusurat Yayinlari

ISBN 9786056785955
Dimensions: 0