Kutül Kulub (4 Cilt)

Kutül Kulub (4 Cilt)

$99.95
... ?eyh Ebu Talib el-Mekki´nin en mühim eseri olan Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun en bariz kaynaklar?ndan biri oldu?u gibi ?mam Gazzali´nin de?erli eseri ?hyau Ulumi´d-din´in de ana kaynaklar?ndan biridir. ?mam Gazzali, sözkonusu eserini yazarken bu kitaptan oldukça faydalanm??t?r.

Kutü´l-kulub, nazari olmaktan çok ameli bir eserdir. Kitab?n 48 fasl?n?n içinde tasavvufi konular d???nda kelam, f?k?h ve hadise de önemli miktarda yer verilmi?tir. Konular ele al?n?rken, önce Kur´an ayetleri, ard?ndan Allah Resulü´nün (sav) hadisleri, ard?ndan Sahabi sözleri ve tabiun ile sonrakilere ait vecizelere yer verilmi?tir.

Kutü´l-kulub, tasavvufi mahiyette bir eser olmas?na ra?men sadece bu sahadan de?il, ayn? zamanda ?eriat ile alakal? meselelerden de etrafl?ca bahsetmektedir. Bu da müellifi, halen bilinen ve tasavvuf ile ?eriat aras?nda köprü kurmaya çal??an sufilerin belki de ilki k?lmaktad?r. Onun açt??? bu yoldan daha sonralar? ?mam Gazali gibi nice k?ymetli zevat yürümü?lerdir.

Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun önemli kaynaklar?ndan biri olmas? itibar?yla kimi zamanlar ?erhler yaz?larak aç?klanm??, kimi zaman da ihtisarlar yap?larak özetlenmi?tir...
Title Kutül Kulub (4 Cilt)
Author Ebu Talib El-Mekki
Publisher SEMERKAND YAYINCILIK
SKU BSR-0237
ISBN 9789753554107
... ?eyh Ebu Talib el-Mekki´nin en mühim eseri olan Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun en bariz kaynaklar?ndan biri oldu?u gibi ?mam Gazzali´nin de?erli eseri ?hyau Ulumi´d-din´in de ana kaynaklar?ndan biridir. ?mam Gazzali, sözkonusu eserini yazarken bu kitaptan oldukça faydalanm??t?r.

Kutü´l-kulub, nazari olmaktan çok ameli bir eserdir. Kitab?n 48 fasl?n?n içinde tasavvufi konular d???nda kelam, f?k?h ve hadise de önemli miktarda yer verilmi?tir. Konular ele al?n?rken, önce Kur´an ayetleri, ard?ndan Allah Resulü´nün (sav) hadisleri, ard?ndan Sahabi sözleri ve tabiun ile sonrakilere ait vecizelere yer verilmi?tir.

Kutü´l-kulub, tasavvufi mahiyette bir eser olmas?na ra?men sadece bu sahadan de?il, ayn? zamanda ?eriat ile alakal? meselelerden de etrafl?ca bahsetmektedir. Bu da müellifi, halen bilinen ve tasavvuf ile ?eriat aras?nda köprü kurmaya çal??an sufilerin belki de ilki k?lmaktad?r. Onun açt??? bu yoldan daha sonralar? ?mam Gazali gibi nice k?ymetli zevat yürümü?lerdir.

Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun önemli kaynaklar?ndan biri olmas? itibar?yla kimi zamanlar ?erhler yaz?larak aç?klanm??, kimi zaman da ihtisarlar yap?larak özetlenmi?tir...

Deal of the Day